ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีต่อการบริหารงานชุด พันเอก(พิเศษ)สกล กลันทะกะสุวรรณ / ธนัท จันทร์ดี / 2541 /Full Text
Subject
สกล กลันทะกะสุวรรณ
เทศบาลนครเชียงใหม่ -- การบริหาร
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
502 ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการทำวิสามัญฆาตกรรมของเจ้าพนักงานตำรวจ / ชัชวรินทร์ บุนนาค / 2541 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ฆาตกรรม -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
503 ทัศนคติของพนักงานสอบสวนต่อการใช้เครื่องจับเท็จในฐานะเป็นเครื่องมือช่วยในการสืบสวนสอบสวนคดีทางอาญา / ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล / 2541 /Full Text
Subject
การสืบสวน
การสืบสวนอาชญากรรม -- เครื่องมือ
เครื่องจับเท็จ
ตำรวจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
504 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อนโยบายในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด : กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร / สานิต ธนทวี / 2541 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- กำแพงเพชร
ข้าราชการ -- ทัศนคติ -- กำแพงเพชร
505 ทัศนะของตำรวจสันติบาลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสืบสวนหาข่าว / รังสรรค์ วรรณศรี / 2541 /Full Text
Subject
การสืบสวน
ข่าว
ตำรวจสันติบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
เทคโนโลยี -- ไทย (ภาคเหนือ)
คอมพิวเตอร์
วิทยุติดตามตัว -- ไทย (ภาคเหนือ)
วิทยุสื่อสาร
506 ทัศนะของบุคคลชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ต่อ โครงการตำรวจรักดอยสุเทพ / คมสันต์ ตั้งยะฤทธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย -- การอนุรักษ์และบำรุงรักษา
โครงการตำรวจรักดอยสุเทพ
สิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
507 ทัศนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / เชาว์ เดชะ / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลหนองผึ้ง (เชียงใหม่)
สารภี (เชียงใหม่) -- ประชากร -- ทัศนคติ
508 ทัศนะของพนักงานสอบสวนต่อจรรยาบรรณพนักงานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ / จอมจุล โลไทยสงค์ / 2541 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
จรรยาบรรณตำรวจ
509 ที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศไทยปี พ.ศ. 2518-2533 / ประภาพรรณ เธียรสิริ / 2541 /Full Text
Subject
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2518-2533
510 เทคโนโลยีการอบแห้งลำไยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / ทองวัน ปัญญาแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งลำไย -- ป่าซาง (ลำพูน)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
511 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลในชุมชนชาวไทยมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2535) / สมพงษ์ ปานเกล้า / 2541 /Full Text
Subject
นโยบายการศึกษา -- ไทย (ภาคใต้)
การศึกษา -- การบริหาร -- ไทย (ภาคใต้)
ชาวไทยมุสลิม
512 แนวคิด รูปแบบ และวิธีการจัดการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่สูงที่มีนักเรียนหลายเผ่าเรียนรวมกัน / ทวีศักดิ์ ไชยเขียว / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่แอบวิทยา
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
นโยบายการศึกษา -- เชียงราย
ชาวเขา -- การศึกษา -- เชียงราย
โรงเรียนชาวเขา
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงราย
513 แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักทางพุทธศาสนา แสงทอง / พระส่งเสริม / 2541 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
การจัดการสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
พระไตรปิฎก
514 แนวคิดนครนิเวศกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน / อุดร วงษ์ทับทิม / 2541 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยา -- เชียงใหม่
515 แนวทางการปรับปรุงการจัดการงานคลัง และพัสดุของคณะ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เทียมใจ สุขสภา / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การเงิน
คลังพัสดุ -- การบริหาร
พัสดุ -- การบริหาร
516 แนวทางการปรับปรุงงานการประสานงานของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย / วัชระ ภาโนชิต / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผู้บังคับบัญชา
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงราย -- การบริหาร
การประสานงาน
517 แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / สิทธิชัย สมศักดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาว
การนิเทศการศึกษา -- แม่ลาว (เชียงราย)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ลาว (เชียงราย)
518 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / วราวุธ ด้วงน้อย / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
สวัสดิการในโรงเรียน
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
519 แนวทางการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / นรินทร์ นันทิพงศา / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพาน
ห้องสมุดกับการศึกษา -- พาน (เชียงราย)
ห้องสมุดโรงเรียน -- พาน (เชียงราย) -- การบริหาร
ห้องสมุดกับโรงเรียน -- พาน (เชียงราย)
520 แนวทางการพัฒนางานธุรการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ / สุพิน อินทรรักษ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
งานสารบรรณ -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41