ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 ชีวประวัติของแมลงหนอนปลอกน้ำชนิด Ugandatrichia maliwan และคุณภาพน้ำ ที่ลำธารน้ำแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ / อิสระ ธานี / 2541 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
แม่น้ำแม่กลาง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
482 ชีวประวัติและการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการศึกษาพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ละออ หุตางกูร / จันทร์เพ็ญ จันทร์แก้วแร่ / 2541 /Full Text
Subject
ละออ หุตางกูร, 2466-
พยาบาล -- ชีวประวัติ
ภาวะผู้นำ
Dissertations, academic -- Nursing
Biography
Leadership
483 ชีววิทยาของดอกว่านมหาลาภ / ศิริพร หาญนันทวิวัฒน์ / 2541 /Full Text
Subject
ว่านมหาลาภ
484 ชีววิทยาของหนอนเจาะฝักถั่ว (Etiella zinckenella (Treitschke)) ในถั่วเหลืองฝักสด และการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด / พรพจน์ โอวาทสกุล / 2541 /Full Text
Subject
หนอนเจาะฝักถั่ว
ศัตรูพืช -- การควบคุม
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
485 ชุมชนกับการจัดการศึกษาแบบศูนย์โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สกุล หล้าปาวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
การพัฒนาการศึกษา
การวางแผนการศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
นโยบายการศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นประถม -- พร้าว (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
การศึกษาชุมชน -- พร้าว (เชียงใหม่)
ชุมชนกับโรงเรียน -- พร้าว (เชียงใหม่)
486 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของปริมาณน้ำฝนเพื่อใช้ในแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช / จุไรพร แก้วทิพย์ / 2541 /Full Text
Subject
ฝน -- เชียงใหม่
พืช -- การขยายพันธุ์
พืช -- การเจริญเติบโต
ความชื้นในดินกับพืช -- เชียงใหม่
487 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการรณรงค์ควบคุมการระบาด ของโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์ / เกศศิริ สมบัติวัฒนางกูร / 2541 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- เพชรบูรณ์
ไข้เลือดออก -- ต้นทุนและประสิทธิผล
488 ต้นทุนในการจัดเก็บขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ / วิทยา ตติยามร / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
489 ตราสารอนุพันธ์กับการพัฒนาตลาดการเงินไทย / จิตติ ธรรมอำนวยสุข / 2541 /Full Text
Subject
ตราสารเปลี่ยนมือได้
ตลาดเงิน -- ไทย
การเงิน -- ไทย
490 ทรรศนะของเกษตรกรต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / วิไลภรณ์ ขันติสิทธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
แม่ริม (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
491 ทัศนคติ พฤติกรรม และปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์ / ปิระนันท์ สุนทรไชยา / 2541 /Full Text
Subject
ขยะ -- อุตรดิตถ์
สถานีอนามัย -- อุตรดิตถ์
492 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการสร้างเขื่อนดักตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / สถาพร สัปปพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
เขื่อน -- การออกแบบและการสร้าง
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำแม่สา
493 ทัศนคติของเกษตรกรหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ / ศักดิ์ชาย สมใส / 2541 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
หมู่บ้าน -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
494 ทัศนคติของข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมต่อการกระทำวิสามัญฆาตกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม่ / สุรพล จันทร์ทรงกลด / 2541 /Full Text
Subject
ฆาตกรรม -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
495 ทัศนคติของชาวเขาเผ่าลีซอต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก / ประดิษฐ์พร จิระปัญญาเลิศ / 2541 /Full Text
Subject
การพัฒนาที่ดิน -- พบพระ (ตาก)
การจัดสรรที่ดิน -- พบพระ (ตาก)
ลีซอ -- ทัศนคติ -- พบพระ (ตาก)
โครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่
496 ทัศนคติของประชาชนเชียงใหม่ต่อการดำเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน / กิตติ พรหมารัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
การสืบสวน -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
497 ทัศนคติของประชาชนต่อบริการทางกฎหมายของทนายความอาสาของสภาทนายความแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สัมพันธ์ ปินต๊ะพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
ทนายความ -- เชียงใหม่
สภาทนายความ
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
498 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตำแหน่ง : กรณีศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วิเชียร ผ่อนจัตุรัส / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
กำนัน -- เชียงใหม่
ผู้ใหญ่บ้าน -- เชียงใหม่
499 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน : กรณีศึกษาในท้องที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สันติ สวัสดิพงษ์ / 2541 /Full Text
Subject
กำนัน -- กิจกรรมทางการเมือง -- หางดง (เชียงใหม่)
ผู้ใหญ่บ้าน -- กิจกรรมทางการเมือง -- หางดง (เชียงใหม่)
500 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์และพรรคความหวังใหม่ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พรรคการเมือง -- ไทย
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคความหวังใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41