ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 ความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เรณุการ์ ทองคำรอด / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
462 ความหวังและการพูดกับตนเองทางบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / วัชรินทร์ จันทนาลักษณ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections
โรคเอดส์
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ความหวัง
463 คะแนนความรู้จริงของการสอบแบบเลือกตอบ ที่มีลักษณะการแจกแจงแบบปกติ / ธรรมรัตน์ ตันติสันติสม / 2541 /Full Text
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
ข้อสอบ
การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
464 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพภาคที่ 3 / ฉัตรสุดา ปัทมะสุคนธ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3
การพยาบาล
คุณภาพชีวิต
พยาบาล
465 คุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
Dissertations, Academic -- Nursing
466 คุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ / ทองใหม่ แพทย์ไชโย / 2541 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- เชียงใหม่
สตรอเบอรี่ -- เชียงใหม่ -- การเก็บเกี่ยว
สตรอเบอรี่ -- เชียงใหม่ -- การเจริญเติบโต
467 คุณลักษณะของครูแนะแนวตามความคาดหวังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / พัชนี แสงภู่วงษ์ / 2541 /Full Text
Subject
ครูแนะแนว -- เชียงใหม่
บุคลิกภาพ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
468 คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์สิทธิ์ อาชา / 2541 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร -- สะเมิง (เชียงใหม่) -- บุคลากร
469 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าแผนกวิชาตามทัศนะของผู้บริหารและครู-อาจารย์ ในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ / สมคิด จีนจรรยา / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ -- อาจารย์
ผู้บริหารโรงเรียน -- ทัศนคติ -- นครสวรรค์
ครู -- ทัศนคติ -- นครสวรรค์
470 เครือข่ายการลักลอบเข้าเมืองของคนสัญชาติพม่าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อำนวย รักธรรม / 2541 /Full Text
Subject
การเข้าเมืองและออกเมือง -- แม่ฮ่องสอน
ชาวพม่า -- แม่ฮ่องสอน
ชนกลุ่มน้อย -- พม่า
471 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / สว่าง กติกา / 2541 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- ลี้ (ลำพูน) -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตร
472 โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานทางด้านตลาดของอุตสากรรมเกษตร : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปและแช่แข็ง ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / วิริยา เปรมโยธิน / 2541 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการเกษตร -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการเกษตร -- ลำพูน
ผัก -- การตลาด -- เชียงใหม่
ผัก -- การตลาด -- ลำพูน
ผลไม้ -- การตลาด -- เชียงใหม่
ผลไม้ -- การตลาด -- ลำพูน
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
473 โครงสร้างตลาดและระบบราคาของพืชผักในอุตสาหกรรมแช่แข็งเพื่อการส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ / นิทัศน์ ลำมณี / 2541 /Full Text
Subject
ผัก -- การตลาด -- เชียงใหม่
ผัก -- ราคา -- เชียงใหม่
ผัก -- การค้า -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการส่งออก -- เชียงใหม่
474 โครงสร้างระดับจุลภาคของพยาธิหัวหนาม Pallisentis sp. Van Cleave, 1928 (Acanthocephala : Quadrigyridae) ในปลาช่อน (Ophicephalus striatus, Bloch) / พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี / 2541 /Full Text
Subject
พยาธิหัวหนาม
ปลาช่อน
ปลาช่อน -- ปรสิต
475 โครงสร้างและหน้าที่ครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ กาญจนา ชินาธวร / กาญจนา ชินาธิวร / 2541 /Full Text
Subject
ครอบครัว -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
สุขภาพ
476 เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / วรรณพร ขวัญบุญจันทร์ / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
เพศสัมพันธ์
477 เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / กิติยา สันคม / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
เพศสัมพันธ์
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
478 ชนิดและประสิทธิภาพของแมลงศัตรูธรรมชาติของเหลือบ (Tabanus sp.) / ธวัชชัย กลิ่นศรี / 2541 /Full Text
Subject
เหลือบ -- เชียงใหม่
แมลงเบียนไข่เหลือบ -- เชียงใหม่
แมลง -- เชียงใหม่
พาหะนำโรค -- เชียงใหม่
479 ช่องทางการจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคในนครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด / ยุ่นตี จารุลักขณา / 2541 /Full Text
Subject
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย
การตลาด -- จีน
กระเบื้องเซรามิค
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
480 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไร ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ประนอม ใจอ้าย / 2541 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช -- เชียงใหม่
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช -- ลำพูน
ไร
อิริโอไฟอิด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41