ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา / รัตติกาล จันตาดี / 2541 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวล -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่วาง (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- พฤติกรรม
442 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของประชากรผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) กับการติดผลของลำไย / แขจรรยา สุตาคำ / 2541 /Full Text
Subject
การผสมพันธุ์พืชโดยแมลง
ลำไย -- เชียงใหม่ -- การขยายพันธุ์
ผึ้ง -- เชียงใหม่
443 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับการกระจายของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2540-2541 / โฉมยง ไชยอุบล / 2541 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนสัตว์
แพลงค์ตอน -- เชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว (เชียงใหม่)
444 ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนต่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย / บุษกร ถาวรประสิทธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
เงินทุน
การลงทุน
หนี้
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
445 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย / บุญญรัตน์ รัตนประภา / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ตับอักเสบจากไวรัส -- สุโขทัย
ตับอักเสบ -- สุโขทัย
ไวรัส -- สุโขทัย
โรคเกิดจากอาชีพ -- สุโขทัย
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- สุโขทัย
446 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี กับปริมาณสารเคมีในเลือดของเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก / วาสนา นาคน้อย / 2541 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง -- สามเงา (ตาก)
สารเคมี -- สามเงา (ตาก)
เกษตรกร -- สามเงา (ตาก)
บ้านใหม่สามัคคี (ตาก)
447 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชน : ศึกษาบทบาทของผู้นำท้องถิ่นต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งของชุมชนในเขตอำเภอสอง จังหวัดแพร่ / ธานินทร์ สุภาแสน / 2541 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- สอง (แพร่)
การพัฒนาชุมชน -- สอง (แพร่)
448 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของญาติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ประเทือง พิมพ์โพธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, Academic -- Nursing
Social support
Caregivers
Acquired immunodeficiency syndrome
449 ความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน / มานิช ถาอ้าย / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านนามน
การแก้ปัญหา
การเรียนรู้
นักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียน -- เวียงแหง (เชียงใหม่) -- จิตวิทยา
450 ความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการจำ / ทองปอนด์ พิพิธภัณฑ์ / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
451 ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกไทยในประเทศพัฒนาแล้ว / ชัยฤทธิ์ มติภักดี / 2541 /Full Text
Subject
สินค้าออก -- ไทย
การควบคุมสินค้าขาออก -- ไทย
452 ความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการดอส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / มยุรี ทัศวงษา / 2541 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
นักเรียนประถมศึกษา -- สกลนคร
453 ความสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สถาบันราชภัฏลำปาง / วิมลพรรณ ทองเกล็ด / 2541 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏลำปาง -- นักศึกษา
การอนุรักษ์พลังงาน -- ลำปาง -- หลักสูตร
454 ความหมายของความตาย : การตีความตามพุทธปรัชญา / ณัฎยา วาสิงหน / 2541 /Full Text
Subject
พุทธปรัชญา
ความตาย
455 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช และเบนทิคอัลจีในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระดับความสูง 330 ถึง 550 เมตร / ตรัย เป๊กทอง / 2541 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
เบนทิคอัลจี
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย -- แง่สิ่งแวดล้อม
แม่น้ำแม่สา
456 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและเบนทิคอัลจีในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระดับความสูง 600 ถึง 1,075 เมตร / ประเสริฐ ไวยะกา / 2541 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช
แพลงค์ตอน -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ลำน้ำแม่สา (เชียงใหม่)
457 ความหลากหลายของแมลงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ = Insect diversity in Chiang Mai dao wildlife sanctuary, Chiang Mai / ธวัชชัย กลิ่นศรี / 2541 /Full Text
Subject
แมลง -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- การจำแนก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
458 ความหลากหลายของแสคฟังไจชั้น Discomycetes ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย / อณิสณี แทนอาษา / 2541 /Full Text
Subject
แสคฟังไจ -- เชียงใหม่
เห็ด -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
459 ความหลากหลายของเห็ดอการิกที่ห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย / ดวงจันทร์ ก้อนทรัพย์ / 2541 /Full Text
Subject
เห็ด -- เชียงใหม่
เห็ดอการิก
ห้วยคอกม้า (เชียงใหม่)
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
460 ความหลากหลายและชีววิทยาแมลงหนอนปลอกน้ำชนิด Limnocentropus spp. จากลำธารน้ำ ที่ความสูงสองระดับในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ / สมจิตร์ สมพงษ์ / 2541 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
ห้วยสบแอบ (เชียงใหม่)
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41