ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพร รัตนสัค / 2541 /Full Text
Subject
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ
ครู -- เชียงใหม่
ครูมัธยมศึกษา
รัฐธรรมนูญ -- ไทย
ไทย -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
422 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของพยาบาลสำเร็จใหม่ ในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection -- prevention & control
การพยาบาล
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การติดเชื้อ
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
423 ความรู้ในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานในเขตอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน / พัฒนพล แก้วใหม่ / 2541 /Full Text
Subject
มะขามหวาน -- การปลูก
ยากำจัดศัตรูพืช -- บ้านหลวง (น่าน)
ยาฆ่าแมลง -- บ้านหลวง (น่าน)
สารเคมี -- บ้านหลวง (น่าน)
424 ความรู้พื้นบ้านในการปลูกและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรตระกูลขิง ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / ประมวล ชูสกุล / 2541 /Full Text
Subject
พืชตระกูลขิง -- การปลูก
ขิง -- การปลูก
สมุนไพร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
425 ความรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลลำปาง / เอื้อมเดือน โกศัลวิทย์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ลำปาง
พยาบาล -- ลำปาง
สิ่งแวดล้อม
426 ความรู้และความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สมคิด รัตนวงศ์ไชย / 2541 /Full Text
Subject
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
427 ความรู้และความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / พนม วงค์ไชย / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
428 ความรู้และทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมศึกษากรณีโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลำปาง / สุภาพ ปัญญา / 2541 /Full Text
Subject
มลพิษ -- ลำปาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- ลำปาง
429 ความรู้และทัศนคติต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ / วราภรณ์ เขมโชติกูร / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Dissertations, academic -- nursing
Primary nursing care
พยาบาล -- ทัศนคติ
การพยาบาล
430 ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันมลภาวะทางอากาศของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / บุญธันทว์ เอมย่านยาว / 2541 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
มลพิษทางอากาศ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
431 ความรู้สึกมีพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พรทวี ฤทธิบุตร / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
432 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อมรรัตน์ ฟูเต็มวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มดลูก
ความรู้สึก
ความวิตกกังวล
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
433 ความสม่ำเสมอในการมารับยาของผู้ป่วยนอกโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง / ภาวดี การเร็ว / 2541 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ยา
434 ความสัมพันธ์ของสีขนและขนาดของกระดูกเชิงกรานต่อการใหัผลผลิตนมในโคนมสายเลือดโฮลสไตน์ / สมยงค์ จันทร์งาม / 2541 /Full Text
Subject
โคนม -- พันธุ์โฮลสไตน์
น้ำนม
435 ความสัมพันธ์ไทย - จีน ยุคหลังสงครามเย็น / สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
สงครามเย็น
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน
จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
436 ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ภายใต้นโยบายความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ / สุภาภรณ์ ครุฑเมือง / 2541 /Full Text
Subject
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
พม่า -- การเมืองและการปกครอง
437 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจด้านสุขภาพกับการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / อรุณี หลายพสุ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
การปรับตัว -- เชียงใหม่
ความเชื่อ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
438 ความสัมพันธ์ระหว่างความยุ่งยากประจำวันกับความเข้มแข็งอดทนของอาจารย์มหาวิทยาลัย / ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ / 2541 /Full Text
Subject
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
439 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องมือในการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ และความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / พีระ ศรีวิชัย / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
440 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของครูวัยหมดประจำเดือนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / วรัญญา มุนินทร์ / 2541 /Full Text
Subject
วัยหมดระดู -- เชียงใหม่
ความรู้สึก
ครูมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41