ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากสื่อโทรทัศน์ / ปริญญา แฝงศรีคำ / 2541 /Full Text
Subject
โทรทัศน์
สิ่งแวดล้อม
มนุษย์ -- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
อุดรธานี -- ประชากร -- บริการสารสนเทศ
402 ความต้องการและทิศทางการจัดการศึกษาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดลำปาง / พจน์ ศุภพิชน์ / 2541 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำปาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -- ลำปาง
403 ความตั้งใจและการรับรู้อุปสรรคในการเลิกยาเสพย์ติด ของผู้ที่เคยเข้ารับการบำบัดยาเสพย์ติดที่ศูนย์เบิกอรุณในประเทศไทย / กัลยา ไชยเลิศ / 2541 /Full Text
Subject
ศูนย์เบิกอรุณ
คนติดยาเสพติด -- เชียงราย
ยาเสพติด -- เชียงราย
404 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสันป่าตอง : ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อผลผลิตทางการเกตรและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้าคนกลางฯกับเกษตรกร (พ.ศ.2500-2538) / กัลยารัตน์ วงศ์เรือไชย / 2541 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ผลิตผลเกษตร -- การตลาด -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
พ่อค้าคนกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
405 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมไร่นาสวนผสมภายใต้โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรของจังหวัดเชียงราย / ภณิดา ชัยปัญญา / 2541 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เกษตรกรรม -- เชียงราย
เกษตรกร -- ความพอใจในการทำงาน -- เชียงราย
โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร
406 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานสุขาภิบาลริมใต้ จังหวัดเชียงใหม่ / ทวีพงษ์ หินคำ / 2541 /Full Text
Subject
สุขาภิบาล -- แม่ริม (เชียงใหม่) -- การบริหาร
แม่ริม (เชียงใหม่) -- ประชากร -- ทัศนคติ
407 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สุเชษฐ์ ทรัพย์สินเสริม / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
แม่ริม (เชียงใหม่) -- ประชากร -- ทัศนคติ
ตำบลดอนแก้ว (เชียงใหม่)
408 ความพึงพอใจของผู้ต้องขังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในเรือนจำกลางเชียงใหม่ / ที คุณา / 2541 /Full Text
Subject
เรือนจำกลางเชียงใหม่
นักโทษ -- พฤติกรรม -- เชียงใหม่
เรือนจำ -- เชียงใหม่
409 ความพึงพอใจของผู้ต้องขังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมและสวัสดิการในเรือนจำ : กรณีศึกษาเรือนจำกลางลำปาง / พิรุณ หน่อแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
เรือนจำกลางลำปาง
นักโทษ -- พฤติกรรม -- ลำปาง
เรือนจำ -- ลำปาง
410 ความพึงพอใจของแม่บ้านเกษตรกรต่อการปฏิบัติงานของพัฒนากรอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / นิรมล ดำพะธิก / 2541 /Full Text
Subject
แม่บ้านเกษตรกร -- ความพอใจในการทำงาน
พัฒนากร -- พิบูลมังสาหาร (อุบลราชธานี)
สตรีกับการพัฒนาชุมชน
411 ความพึงพอใจในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / โกวิทย์ ลิ้นฤาษี / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- การบริหาร
412 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย / ประพัทธ์ กิติรส / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
ข้าราชการพลเรือน -- ความพอใจในการทำงาน -- เชียงราย
ขวัญในการทำงาน -- เชียงราย
413 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / พิมลรัตน์ ธนรัตนพิมลกุล / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ครูแนะแนว -- ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
414 ความพึงพอใจในการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาครัฐของบุคลากรในสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง / ฐิฑารีย์ ถมยา / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า -- ลำปาง
พลังงานไฟฟ้า -- แง่เศรษฐกิจ -- ลำปาง
415 ความร่วมมือทางการเมืองของอาเซียนในยุคระหว่างและหลังสงครามเย็น / ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ / 2541 /Full Text
Subject
กลุ่มประเทศอาเซียน
สงครามเย็น
416 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / ธำมรงค์ ธรรมสาคร / 2541 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
คุณภาพน้ำ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
น้ำเสีย -- การบำบัด
417 ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเท้าช้างของผู้ประกอบการ และผลการดำเนินงานควบคุมโรคเท้าช้างในสถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างชาติชาวพม่า จังหวัดตาก / สุพร กาวินำ / 2541 /Full Text
Subject
โรคเท้าช้าง -- ตาก
แรงงานต่างด้าว -- ตาก
คนต่างด้าว -- พม่า
418 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทดลองเคมี และความปลอดภัยในการปฏิบัติการทดลองเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ / แก้วใจ พัวกนกหิรัญ / 2541 /Full Text
Subject
เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
เคมี -- การทดลอง -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
419 ความรู้ความเข้าใจของตำรวจจราจรต่อปัญหาจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ / สมพงษ์ จำรูญพันธุ์ / 2541 /Full Text
Subject
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
จราจร -- เชียงใหม่
420 ความรู้ความเข้าใจของนายตำรวจจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจศาล / สุเทพ ลุนหล้า / 2541 /Full Text
Subject
ศาล
ตำรวจ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41