ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 ความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / ยุวดี ตาทิพย์ / 2541 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- แม่ระมาด (ตาก)
ยุงลาย -- แม่ระมาด (ตาก)
ลูกน้ำ -- แม่ระมาด (ตาก)
382 ความเชื่อด้านสุขภาพ การดูแลตนเอง และภาวะสุขภาพของตำรวจจราจรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / กฤษณา กาเผือก / 2541 /Full Text
Subject
ตำรวจจราจร -- สุขภาพและอนามัย
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
383 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ / สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
โรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก
บุตร -- การดูแล -- เชียงใหม่
ระบบหายใจ -- โรค
384 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / วิเชียร ศรีวิชัย / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health beliefs
Health behavior
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
สารพิษ -- การป้องกัน
385 ความเชื่อและประเพณีของชาวกะเหรี่ยงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตร บ้านห้วยหยวก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / รัชกรณ์ อุแสง / 2541 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง -- แม่วาง (เชียงใหม่) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ความเชื่อ
เกษตรกรรม -- แม่วาง (เชียงใหม่)
บ้านห้วยหยวก (เชียงใหม่)
386 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในประเทศไทย / นักปราชญ์ ไชยานนท์ / 2541 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- ไทย -- การผลิต
เครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง -- การผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ไทย
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
เครื่องปั้นดินเผา
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
387 ความตระหนักและการประเมินคุณค่าแม่น้ำปิง ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จินตนา โปธานนท์ / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
แม่น้ำปิง
ลุ่มน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
เชียงใหม่ -- ประชากร
388 ความต้องการการฝึกอบรมวิชางานเกษตรของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ชัยพร ชัยวงค์ / 2541 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- วังเหนือ (ลำปาง)
ครูเกษตร -- วังเหนือ (ลำปาง) -- การฝึกอบรม
โรงเรียนประถมศึกษา
389 ความต้องการการพัฒนาของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ไชยยันต์ ไชยถาวร / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาน้อย
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ฮ่องสอน
ครูประถมศึกษา
390 ความต้องการของเกษตรกรในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพเกษตรกรรมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี / ณรงค์ ผาบจันดา / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
เกษตรกร -- ลพบุรี -- การฝึกอบรม
391 ความต้องการของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการนิเทศและรับการนิเทศการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย / คำนึง เลื่อนแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- หนองคาย
392 ความต้องการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อสารสนเทศและบริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / อภิชาติ พัฒนนิรมาน / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ
บริการสารสนเทศ -- เชียงใหม่
สารสนเทศ
393 ความต้องการข่าวสารเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตของชุมชนมูเซอแดง : กรณีศึกษาบ้านปางตอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / พัชรินทร์ ประสนธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
มูเซอแดง -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การสื่อสาร
บ้านปางตอง (เชียงใหม่)
394 ความต้องการใช้บริการจากธุรกิจฝึกอบรมของบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / จิระ คำบุญเรือง / 2541 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
ธุรกิจของเอกชน -- ลำพูน -- การฝึกอบรม
บริษัท -- ลำพูน -- การฝึกอบรม
395 ความต้องการเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริชัย คร่ำทอง / 2541 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมไก่ -- เชียงใหม่
ไก่ -- การตลาด
396 ความต้องการเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร / 2541 /Full Text
Subject
ไก่ -- การเลี้ยง -- ฮอด (เชียงใหม่)
397 ความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ / จำเริญ สงคราม / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
บุคลากร -- การฝึกอบรม -- เชียงใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
398 ความต้องการในการฝึกอบรมของปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 / มาโนทย์ รุ่งสวัสดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
ปศุสัตว์ -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การฝึกอบรม
399 ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ / สกุณา ชัยสุ / 2541 /Full Text
Subject
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
คนพิการ -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
400 ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / กนกรัตน์ กานันชัย / 2541 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
แรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงงานอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41