ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การคุกคามทางเพศต่อพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศรีทัย สีทิพย์ / 2541 /Full Text
Subject
การคุกคามทางเพศ
เพศ
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
22 การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน : กรณีชุมชนบ้านหลวย เทศบาลเมืองลำพูน / วิชัย ลักษณ์รุจิ / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
ขยะ -- ลำพูน
ชุมชนบ้านหลวย (ลำพูน)
23 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายของระบบการตลาดแบบหลายชั้น : กรณีศึกษา บริษัทพรีเชนกรุ๊ป จำกัด / ทัศนีย์ สุทธิโสภาอาภรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
บริษัทพรีเชนกรุ๊ป
การตลาด
การตลาดโดยตรง
24 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา / เอิบ ตุ่นไธสง / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอกคำใต้
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- การบริหาร
การวางแผนการศึกษา
25 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมงานนักเรียนของครูที่เป็นวิทยากรแกนนำ / นารีย์ วงศ์ไฝ / 2541 /Full Text
Subject
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
การสอนด้วยอุปกรณ์
ครู
26 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง / รัตนา ธรรมวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำปาง
ครูประถมศึกษา -- ลำปาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
การศึกษา -- การบริหาร
27 การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สะอาด โปธายะ / 2541 /Full Text
Subject
พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่ริม (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
28 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่ใช้การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน / ธันวา มากเหลือ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
การวัดผลทางการศึกษา
29 การจัดการศึกษาของโรงเรียนปิยมิตรวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน / พิภพ ไวทยกุล / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
การศึกษาเอกชน
30 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพระวินัยปิฎก พระมหา / อุทัย มูลแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
พระวินัย
สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
31 การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ / วรพจน์ พุ่มตระกูล / 2541 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่อาย (เชียงใหม่)
อนามัยสิ่งแวดล้อม -- แม่อาย (เชียงใหม่)
สิ่งแวดล้อมศึกษา
บ้านแม่แฮง (เชียงใหม่)
32 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / กันยารัตน์ เศรษฐกร / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
33 การจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ในงานรับเหมาก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัทสยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / กุลวดี ตรีครุธพันธุ์ / 2541 /Full Text
Subject
บริษัทสยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
ไอเอสโอ 9000
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
34 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาไทยตามแนวการสอนแบบรับภาษาที่สองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ธนิยา อานะสุข / 2541 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
35 การจัดระบบสารสนเทศในยุคปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / ประเสริฐ สุขสิงห์คลี / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงแสน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
สารสนเทศ
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงแสน (เชียงราย)
การปฏิรูปการศึกษา
36 การจัดระเบียบระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เนตที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มรกต สุริยะ / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- หลักสูตร
อินเตอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายสารสนเทศ
37 การจำแนกพันธุ์ลำไยโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสและเซลล์พันธุศาสตร์ / ปนัดดา กาญจนะ / 2541 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์
ลำไย -- พันธุศาสตร์
อิเล็กทรอฟอเรซิส
38 การจำแนกพันธุ์ลิ้นจี่โดยวิธีสัณฐานวิทยา อิเล็กโทรโฟรีซิส และเซลล์พันธุศาสตร์ / ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- เซลล์วิทยา
ลิ้นจี่ -- พันธุศาสตร์
เซลล์พันธุศาสตร์
อิเล็กทรอฟอเรซิส
39 การเจริญเติบโตของแคลลัสและเซลล์แขวนลอยที่ได้จากลำต้นของกระเจียวที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ / สุพัตรา สระธรรม / 2541 /Full Text
Subject
กระเจียว
แคลลัส (พฤกษศาสตร์) -- การเจริญเติบโต
เซลล์แขวนลอย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
40 การเจริญเติบโตของพืชสกุลหงส์เหินบางชนิด / กำปั่น ธรรมสนิท / 2541 /Full Text
Subject
ไม้ดอก
ไม้ประดับ
หงส์เหิน (พืช) -- การเจริญเติบโต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41