ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 ความคาดหวังทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช / อภิญญา สุมา / 2541 /Full Text
Subject
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ขนอม (นครศรีธรรมราช) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ขนอม (นครศรีธรรมราช) -- ภาวะสังคม
ขนอม (นครศรีธรรมราช) -- ประชากร
362 ความคาดหวังในการเลือกเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของนักเรียนในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / นิตยา นวลแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
การศึกษาขั้นมัธยม -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
363 ความคาดหวังและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเชียงดาว / ทับทิม สุวรรณประภา / 2541 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ถ้ำเชียงดาว (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
364 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / ปรัชญามาศ พรหมมาแบน / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ครูมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
365 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงฝึกงานของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง / สุวัฒนา วิทยารัก / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
โรงฝึกงาน
การศึกษาทางวิชาชีพ -- ลำปาง
366 ความคิดเห็นของเกษตรหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานของเกษตรตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / วิธาน เชิญทอง / 2541 /Full Text
Subject
เกษตรตำบล -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
หมู่บ้าน -- เชียงใหม่
367 ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / มานิตย์ บุญชุ่มใจ / 2541 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ครูเกษตร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
368 ความคิดเห็นของครูและความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ / วราพรรณ เครื่องพนัด / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองบัว
ครูประถมศึกษา -- ทัศนคติ
จิตวิทยาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู -- นครสวรรค์. อำเภอหนองบัว
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- นครสวรรค์. อำเภอหนองบัว
369 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกษตรต่อโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา / มานพ วงศ์ราษฎร์ / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- พะเยา
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
370 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ / จุฬาลักษณ์ มาเป็ง / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- ทัศนคติ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การปฏิรูปการศึกษา
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
371 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ / ศรเพชร บุญอิ่ม / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
นักศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงราย
อาชีพอิสระ -- เชียงราย
372 ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดแพร่ต่อข้อเสนอให้มีการสร้างเขื่อน แก่งเสือเต้น / สมบัติ สุภาภา / 2541 /Full Text
Subject
เขื่อนแก่งเสือเต้น
แพร่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
373 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่ง ศรีโพธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
374 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนบ้านหนองปิด สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / โสภา สามแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว
โรงเรียนบ้านหนองปิด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู -- พร้าว (เชียงใหม่)
ผู้ปกครองกับเด็ก -- พร้าว (เชียงใหม่)
ทัศนคติ -- พร้าว (เชียงใหม่)
บ้านกับโรงเรียน -- พร้าว (เชียงใหม่)
375 ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมเกี่ยวกับงานปกครองนักเรียน / อุทร นัดดากุล / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
วินัยในโรงเรียน -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
นักเรียน -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ทัศนคติ -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
376 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดสาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อ โครงการคุณภาพการให้บริการเต็มรูปแบบ / พงษ์เทพ พัฒนปริญญา / 2541 /Full Text
Subject
ธนาคารทหารไทย
พนักงานธนาคาร -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
377 ความคิดเห็นต่อกิจกรรมในวิชาแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / ศักดิ์สุบรรณ คันธา / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงแสน (เชียงราย)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงแสน (เชียงราย)
การแนะแนว -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงแสน (เชียงราย)
378 ความคิดอัตโนมัติด้านลบ กับความซึมเศร้าในผู้เสพติดสุราเรื้อรัง / เอื้อมเดือน เนตรแขม / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Thinking
Depression
Alcoholism
คนติดสุรา -- เชียงใหม่
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
379 ความเครียดของนักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ / อนุสรณ์ วีระพงษ์ / 2541 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักกีฬา -- เชียงใหม่
380 ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของประชาชนในเขตชายแดนไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว / จิณห์จุฑา ชัยเสนา / 2541 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
สุขภาพจิต
สระแก้ว -- ประชากร -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41