ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การสังเคราะห์สารประกอบ Sr2Cu3O5+ / ชมพูนุช พืชมาก / 2541 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
สารกึ่งตัวนำ
342 การสำรวจเลคตินในเห็ดและการศึกษาลักษณะเฉพาะของเลคติน / ปทุมทิพย์ บุญจูง / 2541 /Full Text
Subject
เห็ด -- ไทย (ภาคเหนือ)
เลคติน
โปรตีน
343 การสื่อสารและการจัดตั้งอาณาเขตของนกกางเขนบ้าน / อรรถพล นาขวา / 2541 /Full Text
Subject
นกกางเขนบ้าน -- พฤติกรรม -- ลำพูน
การสื่อสาร
344 การสูญเสียผลิตภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / พรเทพ จุฑาโรจน์ / 2541 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม -- ลำพูน
การทำงาน
แรงงาน -- ลำพูน
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
345 การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / อโณทัย วีระพงษ์สุชาติ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
Dissertations, academic -- nursing
Work
Nurses
พยาบาล
346 การหมักปุ๋ยจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้การเกษตรแบบเทอร์โมฟิลิคโดยใช้ถังหมุน / พูนศักดิ์ จันทร์จำปี / 2541 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก -- เชียงใหม่ -- การผลิต
แบคทีเรีย
เทอร์โมฟิลิค
347 การหาค่าการย่อยได้ของอินทรีย์วัตถุ และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารโคนม โดยใช้เทคนิคการวัดแก๊สแบบโฮเฮนไฮม์ / นฤมล สุมาลี / 2541 /Full Text
Subject
อินทรียเคมี -- การวิเคราะห์
โคนม -- อาหาร
โคนม -- การเลี้ยง
348 การหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำหมักน้ำส้มสายชู โดยวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส / กิตติพงษ์ ชูจิตร / 2541 /Full Text
Subject
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
กรดอะซิติก -- การวิเคราะห์
น้ำส้มสายชู
349 การหาปริมาณไนไตรด์และไนเตรตในแหนม โดยวิธีไอออน-อินเตอร์แอ็คชันรีเวอร์สเฟสไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี / จิรศักดิ์ ตรีพรหม / 2541 /Full Text
Subject
ไนไตรต์ -- การวิเคราะห์
ไนเตรต -- การวิเคราะห์
แหนม
ลิควิดโครมาโตกราฟี
350 การหาระดับที่เหมาะสมของปัจจัยในการทดลองแบบแฟคทอเรียล / เอกรัฐ เมนะจินดา / 2541 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การออกแบบการทดลอง
แมตริกซ์
351 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / สาวิตรี ฟ้าสะท้อน / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันทราย
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา)
352 การให้คุณค่าและการปฏิบัติบทบาทผู้ชำนาญทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เกษณา แซ่ล้อ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses -- Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Nurse clinicians
353 การออกแบบและทดสอบเครื่องอุ่นน้ำป้อนแบบท่อความร้อน / ทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ / 2541 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
ท่อ
เครื่องอุ่นน้ำ
354 การอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินใต้ฐานแผ่วงกลมรับน้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำ / ไพศาล จั่วทอง / 2541 /Full Text
Subject
การอัดตัวคายน้ำของดิน
การระบายน้ำ
ปฐพีกลศาสตร์
355 กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ / สุรีพร พิจิตรธรรม / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
การนิเทศการศึกษา -- เชียงใหม่
356 ขวัญและกำลังใจของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / คงศักดิ์ พงษ์มณี / 2541 /Full Text
Subject
กรมสามัญศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
ขวัญในการทำงาน -- เชียงราย
357 ความขัดแย้ง การจัดการกับความขัดแย้ง และการรับรู้ค่าของงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ทรียาพรรณ สุภามณี / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
358 ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี / วิราพร เกื้อปัญญา / 2541 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- กาฬสินธุ์
359 ความคาดหวังของเกษตรกรจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / เดโชพล เสมือนใจ / 2541 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
เกษตรที่สูง -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
360 ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการสาธารณสุขของสถานีอนามัย อำเภอจุน จังหวัดพะเยา / ภาณุมาศ พรหมเผ่า / 2541 /Full Text
Subject
สถานีอนามัย -- จุน (พะเยา)
บริการอนามัยชนบท -- จุน (พะเยา)
จุน (พะเยา) -- ประชากร -- ทัศนคติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41