ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ / อภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล / 2541 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- วังเหนือ (ลำปาง)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- วังเหนือ (ลำปาง)
นักเรียนประถมศึกษา -- วังเหนือ (ลำปาง)
322 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ / สำเนา หมื่นแจ่ม / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำพูน
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
323 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ / เอนก หาญภักดีสกุล / 2541 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
324 การสร้างแบบฝึกการอ่านคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล) จังหวัดพระเยา / ปรีชา เผ่าเครื่อง / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การออกเสียง
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- คำควบกล้ำ
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
325 การสร้างแบบวัดความทันสมัยด้านจิตใจของอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / สมศรี สัจจะสกุลรัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
สถาบันพระบรมราชชนก
แบบทดสอบทางจิตวิทยา
การวัดทางจิตวิทยา
อาจารย์มหาวิทยาลัย
บุคลิกภาพ -- แบบทดสอบ
326 การสร้างแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ที่วิเคราะห์โดย วิธีพาเชียลเครดิตโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / คัชรินทร์ มหาวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- พะเยา
327 การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพแยกตัว บุคลิกภาพเรียกร้องความสนใจ และบุคลิกภาพดื้อเงียบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อารีรัตน์ แน่สันเทียะ / อารีรัตน์ แน่นสันเทียะ / 2541 /Full Text
Subject
แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ -- การวัด
นักเรียนประถมศึกษา -- นครราชสีมา
328 การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นผู้สังเกตนักเรียน / พิทยา แก้วทิพย์ / 2541 /Full Text
Subject
นักเรียน -- การฝึกอบรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แพร่
การสังเกต (การศึกษา)
329 การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นผู้สัมภาษณ์ / จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- การฝึกอบรม
การสัมภาษณ์
330 การสร้างและการบริหารกลุ่มสินทรัยพ์ลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.2536-2539 / นัทที กัลชาญพิเศษ / 2541 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
331 การสร้างสารานุกรมวรรณกรรมร้อยกรองระดับประถมศึกษา / รุ่ง ใจมา / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนตาล
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
กลอน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย
กลอน -- การเขียน
วรรณกรรมไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย
วรรณกรรมไทย -- สารานุกรม
วรรณคดีร้อยกรอง -- สารานุกรม
การแต่งคำประพันธ์
332 การสร้างหนังสือเรียนวิชา นิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จำนงค์ ผลแสง / 2541 /Full Text
Subject
แบบเรียน
นิทานพื้นเมือง -- แบบเรียน
นักเรียน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
333 การสอนเขียนบทร้อยกรองโดยใช้รูปแบบเน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ปพิชญา พรหมกันธา / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชตุพนศึกษา
กวีนิพนธ์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กวีนิพนธ์ -- การเขียน
กลอน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กลอน -- การเขียน
334 การสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบบทเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุพิมล ทรงประดิษฐ์ / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การสอนซ่อมเสริม
การ์ตูน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
335 การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการเรียน / ขันทนา จันทร์ศรี / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
แบบเรียนสำเร็จรูป -- เชียงใหม่
336 การสอนแบบปฏิบัติการในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 / จิราภรณ์ สุนทรา / 2541 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
แผนการสอน -- เชียงใหม่
337 การสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรยนประถมศึกษาอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / ระเบียบ สิทธิชัย / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงกลาง (น่าน)
ครูประถมศึกษา
การสอน
338 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยาในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / สุภิญ พิทักษ์ศักดากร / 2541 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
339 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องระบบจำนวนจริง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม / ยุพาพร จางสาย / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนห้างฉัตร
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
340 การสอนอย่างมีแบบแผนและการเยี่ยมบ้านที่มีผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด และควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / จารุนันท์ สมณะ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ออน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41