ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง อัตตสัมมาปณิธิในพระพุทธศาสนา / พูนชัย ปันธิยะ / 2541 /Full Text
Subject
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน
อัตตา
พุทธศาสนา
302 การศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2546 โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพอนาคต / นัฏรดี พลวัง / 2541 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
303 การศึกษาสมรรถนะการสะเทินน้ำเสียกรดด้วยหินปูนในถังปฏิกิริยาแบบฟลูอิดไดซ์เบด / ปภากร เปาลานวัฒน์ / 2541 /Full Text
Subject
ฟลูอิไดซ์เบด
น้ำเสีย -- การบำบัด
หินปูน
304 การศึกษาสมรรถนะของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้เครื่องกรองทรายชีวภาพเติมอากาศแบบไหลขึ้น / ครรชิต ดีสมศักดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง
น้ำเสีย -- การบำบัด
เครื่องกรองและการกรอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
305 การศึกษาสมรรถนะของการบำบัดน้ำเสียมูลสุกรโดยเครื่องกรองไร้อากาศแบบไหลขึ้น / นงค์ลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ / 2541 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
มูลสุกร
เครื่องกรองไร้อากาศแบบไหลขึ้น
306 การศึกษาสมรรถนะในการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟโดยถ่านแกลบ / นนทรัฐ อินยิ้ม / 2541 /Full Text
Subject
มลพิษทางน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สีย้อมและการย้อมสี
แกลบ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย (ภาคเหนือ)
บาติก -- ไทย (ภาคเหนือ)
307 การศึกษาสาเหตุและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่พึงพอใจ ภายหลังการซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมภพ จินดารุ่งเรืองกุล / 2541 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน -- เชียงใหม่
308 การส่งเสริมการเขียนกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / บุญญาภรณ์ สินธุบุญ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปวงคำ
โรงเรียนบ้านปู
โรงเรียนบ้านโฮ่ง
กาพย์ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- ลี้ (ลำพูน)
309 การส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยผสมดอกเงาะพันธุ์โรงเรียนโดยการฉีดพ่นน้ำหวาน / เกรียงศักดิ์ สาลีวัน / 2541 /Full Text
Subject
เงาะ -- พันธุ์โรงเรียน
เงาะ -- การปรับปรุงพันธุ์
เกษตรกร
310 การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา : ศึกษากรณีบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / สวัสดิ์ ยศบุญเรือง / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
การศึกษาชุมชน -- ลำปาง
การมีส่วนร่วมทางสังคม -- ลำปาง
ความร่วมมือทางการศึกษา -- ลำปาง
311 การสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / อดิศร วงศ์คงเดช / 2541 /Full Text
Subject
การบริหารสาธารณสุข -- ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบล
312 การสนับสนุนของพยาบาลให้ผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดแพร่ ใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 / จุฑาธิป เจริญวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
ผู้ป่วย -- แพร่
ผู้ประสบภัยจากรถ -- แพร่
ประกันอุบัติเหตุ -- แพร่
313 การสนับสนุนทรัพยากรการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / สุรพล สุปินะเจริญ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงคำ
โรงเรียนประถมศึกษา -- พะเยา -- การบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- การบริหาร
314 การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวกับความเครียด ของผู้สงอายุที่กระดูกสะโพกหัก / สิริสุดา ซาวคำเขต / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Family
Stress -- in old age
Hip fractures -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงราย
กระดูกหัก
315 การสร้างแก้วที่มีดรรชนีหักเหสูง / พิศุทธิ์ ดารารัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
แก้ว
ดัชนีหักเห
316 การสร้างข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยทั้งหกด้านตามแนวของบลูม โดยใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบในการตรวจสอบระดับของพฤติกรรม / อัญชัญ ธรรมสิทธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
พฤติกรรม -- แบบทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
317 การสร้างความเป็นหญิงชายทางสังคม และจริยธรรมในชุมชนลาหู่ : กรณีศึกษาหญิงลาหู่ / ชลดา มนตรีวัต / 2541 /Full Text
Subject
ลาหู่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ลาหู่ -- เชียงราย
318 การสร้างเครื่องมือสำหรับประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ใน ป. 02 เรื่อง การปลูก บำรุงรักษาและการเก้บเกี่ยวผักสวนครัว ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ไตรยศ เสรีรักษ์ / 2541 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- กระบี่
เกษตรกรรม -- แบบทดสอบ
319 การสร้างชุดทดสอบแบบเทเลอร์และดำเนินการสอบโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / นุจรี สุภีสุทธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
คณิตศาสตร์ -- การทดสอบความสามารถ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- พิษณุโลก
การวัดผลทางการศึกษา -- พิษณุโลก
ไมโครคอมพิวเตอร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พิษณุโลก
320 การสร้างชุดฝึกทักษะวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
การเดินสายไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ช่างไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41