ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงพยาบาลทันตกรรมเอกชนในจังหวัดอุดรธานี / สมคิด ภูธรโคตร / 2541 /Full Text
Subject
การลงทุน
โรงพยาบาล -- อุดรธานี
โรงพยาบาลทันตกรรม
282 การศึกษาความพึงพอใจของทหารต่อการจัดสภาพแวดล้อมในค่ายทหาร : กรณีศึกษาค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ / ชนะชัย แสนคำ / 2541 /Full Text
Subject
ค่ายกาวิละ มลฑลทหารบกที่ 33
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
ทหาร -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
283 การศึกษาความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของลูกค้า บริษัทสุโขทัยฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด จังหวัดสุโขทัย / วันชัย ไชยมหาพฤกษ์ / 2541 /Full Text
Subject
บริษัทสุโขทัยฮอนด้าคาร์ส์ จังหวัดสุโขทัย
รถยนต์
การขาย
284 การศึกษาความล้มเหลวในการบริหารสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารพาณิชย์หนึ่ง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / พงศ์เชษฐ์ มังคลาภิบาล / 2541 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ความล้มเหลวทางธุรกิจ -- เชียงใหม่
285 การศึกษาค่าใช้จ่ายและประสิทธิผลการเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ / วรรเนตร พลภาณุมาศ / 2541 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย -- การสอบ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย -- ค่าใช้จ่าย
286 การศึกษาโครงสร้างราคาโอนและผลกระทบจากการนำมาใช้ : กรณีศึกษาระหว่างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กับสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / โสภาพรรณ สุภาจันทร์ / 2541 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- ค่าใช้จ่าย
เหมืองแม่เมาะ
287 การศึกษาเชิงทัศน์ถึงผลของอัตราส่วนทรรศน์ที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในเทอร์โมไซฟอนสองสถานะแบบปิดตำแหน่งเอียงที่สภาวะวิกฤต / ณรงค์ วาวแวว / 2541 /Full Text
Subject
เทอร์โมไซฟอน
ความร้อน -- การถ่ายเท
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
288 การศึกษาเชิงปรัชญาเรื่อง คติความเชื่อเรื่องการฟ้อนผีในภาคเหนือ / มาณพ มานะแซม / 2541 /Full Text
Subject
คติชาวบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความเชื่อ
ผี -- ไทย (ภาคเหนือ)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
289 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง ทาน ในพระพุทธศาสนา พระมหาสง่า ไชยวงศ์ / สง่า, พระมหา / 2541 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
290 การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง กุสสราชชาดก / อรพินท์ ศรัทธา / 2541 /Full Text
Subject
ชาดก -- ประวัติและวิจารณ์
นิทานคติธรรม -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
291 การศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาเรื่องขึดในล้านนา / สุวรัฐ แลสันกลาง / 2541 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
292 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยจากตารางปัจจัย การผลิต-ผลผลิตปี 2518, 2523, 2528 และ 2533 / จิรจิตต์ ตั้งภากรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
ตารางปัจจัยการผลิต
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
การผลิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
293 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น โทชิคะซุ ซาซาคิ / ซาซาคิ, โทซิคะซุ / 2541 /Full Text
Subject
เงินเดือน
การบริหารรัฐกิจ -- ญี่ปุ่น
ธุรกิจของเอกชน -- ญี่ปุ่น
294 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่างระดับ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ชูศักดิ์ เทพสาร / 2541 /Full Text
Subject
กลุ่มเกษตรกร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การส่งเสริมการเกษตร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
295 การศึกษาพฤติกรรรมนกกระทาญี่ปุ่น / สมเกียรติ นิติพงศ์สุวรรณ / 2541 /Full Text
Subject
นกกระทา -- พันธุ์ญี่ปุ่น -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
นกกระทา -- พันธุ์ญี่ปุ่น -- เชียงใหม่ -- การเลี้ยง
นกกระทา -- พันธุ์ญี่ปุ่น -- เชียงใหม่ -- การเจริญเติบโต
296 การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุคนธ์ แก้วนันตา / 2541 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่ฮ่องสอน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่ฮ่องสอน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน
297 การศึกษาเพื่อเสนอแนะรูปแบบการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) จังหวัดภูเก็ต / สุเทพ เย็นสุข / 2541 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติ
ภูเก็ต -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
298 การศึกษาภาวะมฤตภาพและการสร้างตารางชีพแบบย่อของประเทศไทย / สุจิตตา สุระภี / 2541 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
คณิตศาสตร์สถิติ
299 การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ / สมเกียรติ มาตยาบุญ / 2541 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย -- ข้าราชการและพนักงาน
300 การศึกษาลักษณะที่เหมาะสมของภาพประกอบแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นารีนาถ บุญชู / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาพประกอบหนังสือ -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- ภาพประกอบ -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41