ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การวิเคราะห์รัศมีของสมาชิกในระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด วาย วาย อีริดานี จากกราฟแสงสังเคราะห์ / กิตติพงษ์ สะท้านบัว / 2541 /Full Text
Subject
ดาวคู่อุปราคา
แสง
262 การวิเคราะห์ลักษณะปรากฎของหินยุคเทอร์เชียรีในแหล่งน้ำมันแม่สูน และแหล่งน้ำมันหนองยาว แอ่งฝาง ภาคเหนือของประเทศไทย / สุวิภาดา โรจนโพธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
หิน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวิเคราะห์
ธรณีวิทยา -- ไทย (ภาคเหนือ)
263 การวิเคราะห์โลหะหนักบางตัวในตัวอย่างเกลือธรรมชาติโดยเทคนิคอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสมา อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / พรพิมล พีราวัชร / 2541 /Full Text
Subject
โลหะ -- การวิเคราะห์
เทคโนโลยีเคมี
เกลือแกง -- การทดลอง
264 การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกลำไยอบแห้งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน / คนึง โยธาใหญ่ / 2541 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
การควบคุมสินค้าขาออก -- จีน
265 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์กับการเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นิทราพร อุตตโม / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
266 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่ อาร์ ที ลาเซอที โดยเทคนิควิลสันและเดวินนี / อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ / 2541 /Full Text
Subject
ดาวคู่อุปราคา
267 การวิเคราะห์สมรรถนะของวงจรทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง / อติพงศ์ นันทพันธุ์ / 2541 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
เครื่องปรับอากาศ
ความเย็น
268 การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจำเป็นด้านการวัดและประเมินผลการเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยเทคนิควิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี / นลิน ศรีธุวนนท์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ -- วังเหนือ (ลำปาง)
การวัดผลทางการศึกษา
การศึกษาขั้นประถม -- การประเมิน -- วังเหนือ (ลำปาง)
269 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / วีระ พุ่มไม้ / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- แบบเรียน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การวิเคราะห์หนังสือ
270 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม จังหวัดนครสวรรค์ / อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- นครสวรรค์
พฤติกรรมการเรียน
นักศึกษาประถมศึกษา -- พฤติกรรม
271 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลำพูน / อภิเชษฐ ศิริรัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำพูน
พฤติกรรมการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
272 การศึกษาการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ในจังหวัดพะเยา / ทินกร ไชยาเผือก / 2541 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- พะเยา
การสื่อสารทางการเกษตร -- พะเยา
การพัฒนาการเกษตร -- พะเยา
สื่อมวลชน -- พะเยา
เกษตรตำบล -- พะเยา
273 การศึกษาการบริหารการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ / เจียรผจง เอี่ยมรัศมี / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงใหม่
274 การศึกษาขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจำนวนข้อของแบบทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับการตรวจสอบความลำเอียง ด้วยวิธีวิเคราะห์สองวิธี / สุภาพ ชูวา / 2541 /Full Text
Subject
แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
275 การศึกษาความถนัดทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อสร้างตารางความคาดหวัง สำหรับการแนะแนวการศึกษา / จีราภรณ์ ฟองสา / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
การวัดความถนัดทางการเรียน
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
276 การศึกษาความเป็นคู่ขนานของแบบทดสอบ ที่สร้างจากลักษณะเฉพาะของข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ว 101 / ยุพิน วิชัยพรม / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
การวัดผลทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- พาน (เชียงราย)
ครูวิทยาศาสตร์ -- พาน (เชียงราย)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พาน (เชียงราย)
277 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / ประเสริฐ โสพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- จีน
278 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / ธนวัฒน์ ศรีหฤทัย / 2541 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงของ (เชียงราย)
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
โรงงาน -- เชียงของ (เชียงราย)
279 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่ / รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย / 2541 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
โรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก
โรงงาน -- เชียงใหม่
ตาข่าย
280 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตน้ำเกลือในจังหวัดเชียงใหม่ / นงเยาว์ มัทนพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
น้ำเกลือ -- การผลิต
การลงทุน -- เชียงใหม่
โรงงานผลิตน้ำเกลือ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41