ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การวางแผนในการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จรูญ วงค์คำ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน -- การบริหาร
การบริหารงานบุคคล
242 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวหางเฮล-บอพพ์ในช่วงก่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ โดยใช้เทคนิค ซีซีดีโฟโตเมตรี / ไพบูลย์ เสือทองหลาง / 2541 /Full Text
Subject
ดาวหาง
การวัดแสง
ดาวหางเฮล-บอพพ์
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
ซีซีดีโฟโตเมตรี
243 การวิเคราะห์การลดของแสงดาว เนื่องจากสารระหว่างดาวในเนบิวลาในกลุ่มดาวนายพราน / สุพจน์ ประดับศรี / 2541 /Full Text
Subject
ดาว -- การวิเคราะห์
เนบิวลา
ดาราฟิสิกส์
244 การวิเคราะห์การลดของแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศของโลก โดยเทคนิค ซี ซี ดี โฟโตเมตรี / โชติ เนืองนันท์ / 2541 /Full Text
Subject
ดาว
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
245 การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะหน่วยที่ 1-3 / อุทัย พวงสายใจ / 2541 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า -- แง่เศรษฐกิจ
246 การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีฤดูกาลโดยวิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์ / สุทิศา นพดลธิยากูล / 2541 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
เขื่อนภูมิพล (ตาก)
247 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / สุจิตร ไพรินทร์ / 2541 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ลำพูน
ไฟฟ้า
248 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยระหว่าง พ.ศ.2536-2540 / วีระชาติ อินตา / 2541 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย
การเงิน
249 การวิเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2539 / รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
250 การวิเคราะห์คำศัพท์และขอบข่ายความหมายที่ปรากฎในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ซิมมี่ อุปรา / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
251 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีวภาพโดยใช้แพลงก์ตอนพืช และโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2539-2540 / มานิดา โชรัมย์ / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์
แพลงค์ตอนพืช -- เชียงใหม่
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว (เชียงใหม่)
252 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวเปิด เอ็ม 41 โดยเทคนิค ซี ซี ดี โฟโตเมตรี / ยุพยงค์ สินทมครบุรี / 2541 /Full Text
Subject
กระจุกดาวเปิด
ดาวฤกษ์ -- การวิเคราะห์
การวัดแสง
253 การวิเคราะห์โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย / ยุพิน บุญจนาวิโรจน์ / 2541 /Full Text
Subject
การศึกษาทางไกล -- เชียงราย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงราย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- เชียงราย
การพัฒนาการศึกษา
คุณภาพชีวิต -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา
254 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโรงงานสกัดหญ้าหวาน / ประจญ กองพฤกษ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงงานสกัดหญ้าหวาน
หญ้าหวาน -- ต้นทุนการผลิต
255 การวิเคราะห์แนวคิดทางการสอนของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เพื่อพัฒนาปัญญาตามหลักพุทธศาสนา / สุกรี เทพชาติ / 2541 /Full Text
Subject
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์), 2481-
การสอน
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
256 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรรายย่อย ในกรณีศึกษาสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด / เฉลิมเกียรติ ชูศักดิ์สกุลวิบูล / 2541 /Full Text
Subject
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
น้ำนม -- การผลิต
โคนม -- เชียงใหม่
257 การวิเคราะห์ผลกระทบของสาขาเศรษฐกิจหลักที่มีต่อความจำเริญเติบโตของภาคเหนือ / อลงกรณ์ สุขจีรเดช / 2541 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย (ภาคเหนือ) -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
258 การวิเคราะห์พันธุกรรมของลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) โดยเทคนิค Random amplified polymorphic DNA) / จันทร์จีรา เชียงดา / 2541 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์
ลิ้นจี่ -- พันธุศาสตร์
ลิ้นจี่ -- เชียงใหม่
ลิ้นจี่ -- เชียงราย
259 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษา ระดับประถมศึกษา / จินตนา นัดสาสาร / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- แบบเรียน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
260 การวิเคราะห์มูลค่าตามเวลาของใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธราธร มาร์ติน / 2541 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุ้นและการเล่นหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41