ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดสภาพนาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย / มานพ สุขสอาด / 2541 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การปลูก
ข้าวโพด -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม -- เชียงราย
เกษตรกร -- เชียงราย
222 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลเขตหนาวของเกษตรกรในเขตส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / วิฆเนศ ศิลปวัฒนานันท์ / 2541 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
เทคโนโลยีการเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การปลูกพืช -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
223 การยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน หมู่บ้านเซี๊ยะ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา / สุมามาลย์ วงศ์ใหญ่ / 2541 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน -- จุน (พะเยา)
การอนุรักษ์น้ำ -- จุน (พะเยา)
เกษตรกร -- จุน (พะเยา)
หมู่บ้าน -- จุน (พะเยา)
224 การแยกและการคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสจากดิน ที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ / ดรุณี เทพปาน / 2541 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- เชียงใหม่
ปฏิชีวนะ
ดิน -- เชียงใหม่
225 การแยกและการเตรียมดีเอ็นเอของแบคทีเรียที่ย่อยสลายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว / รัฐพร จันทร์เดช / 2541 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ดีเอ็นเอ
น้ำมันหล่อลื่น
226 การแยกและการรวมโปรโตพลาสต์ของเห็ดหอม และเห็ดนางรม / มังกร เทวสิงห์ / 2541 /Full Text
Subject
เห็ดหอม
เห็ดนางรม
โปรโตพลาสต์
เซลล์และเนื้อเยื่อพืช
227 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคที่ผลิตกรดแลคติคโดยใช้แป้งเป็นสับสเตรท = Isolation and screening of lactic acid bacteria capable of lactic acid production utilizing starch / ธัญธิกา เพ็ญหทัยกุล / สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2541 /Full Text
Subject
แบคทีเรียกรดแล็กติก -- การจำแนก
กรดแล็กติก
228 การรวมกลุ่มและศักยภาพในการแก้ปัญหาของชุมชนชนบทภาคเหนือ / ลลนา โสมะนะวัฒน์ / 2541 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- งาว (ลำปาง)
งาว (ลำปาง) -- ประชากรในชนบท
บ้านไทรเงิน (ลำปาง)
229 การรับคริสตศาสนากับการปรับตัวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนอาข่า ในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / สรินยา กิจประยูร / 2541 /Full Text
Subject
คริสตศาสนากับวัฒนธรรม
ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การปรับตัว -- แม่สรวย (เชียงราย)
การปรับพฤติกรรม -- แม่สรวย (เชียงราย)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- แม่สรวย (เชียงราย)
อาข่า
230 การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / บุปผา คำแปง / 2541 /Full Text
Subject
อาหารสำเร็จรูป
บริโภคกรรม
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การรับรู้
231 การรับรู้ความสามารถของตนเองและการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในวัยรุ่นหญิง / น้ำฝน ทองตันไตรย์ / 2541 /Full Text
Subject
โรคอ้วน
สตรี -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
232 การรับรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถของตนเองกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ปิยะพันธ์ นันตา / 2541 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
การออกกำลังกาย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
233 การรับรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถของตนเองกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ปิยะพันธุ์ นันตา / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Health -- In old age
Exertion -- In old age
234 การรับรู้และความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง / จำแรง วงศ์ฟู / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
การศึกษาทางอาชีพ -- ลำปาง
235 การรับรู้และความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / อวยพร หว่างตระกูล / 2541 /Full Text
Subject
ครูภาษาอังกฤษ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- หลักสูตร
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
236 การรู้จำอักษรไทยโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ / สุรยุทธ ปรัชญา / 2541 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
การรู้จำเสียงพูด
ภาษาไทย -- ตัวอักษร -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
237 การเรียนรู้ทางการเมืองของชนชั้นกลาง : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน / อรอำไพ โอศิริ / 2541 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชนชั้นกลาง -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
238 การลงทุนของญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเขตภาคเหนือตอนบน / นุชสรา ชัยเสถียร / 2541 /Full Text
Subject
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การลงทุน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การลงทุน -- ญี่ปุ่น
239 การเลี้ยงโคแบบพึ่งธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ณัฐพล จงกสิกิจ / 2541 /Full Text
Subject
โค -- การเลี้ยง
โค -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
240 การเลี้ยงสุกรไทยพื้นเมืองที่หมู่บ้านห้วยงูสิงห์ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / ธีรวัฒน์ กิมลูน / 2541 /Full Text
Subject
สุกร -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน) -- การเลี้ยง
หมู่บ้านห้วยงูสิงห์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41