ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีส สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณทองแดงและแมงกานีสปริมาณน้อย / นิชาภา แจ้งไพร / 2541 /Full Text
Subject
ทองแดง -- การวิเคราะห์
แมงกานีส -- การวิเคราะห์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
202 การพัฒนาศักยภาพชุมชนชนบทในการดำเนินการเรื่องโรคเอดส์ / นุชจรินทร์ พันธุ์บุญปลูก / 2541 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
ชนบท
203 การพัฒนาหน่วยการสอนเรื่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ณัฐยา ศรีวรายุธ / 2541 /Full Text
Subject
การศึกษา -- แม่ฮ่องสอน -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ฮ่องสอน -- หลักสูตร
204 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นเมืองล้านนาเรื่อง ซึง / ดารัตน์ พุสดี / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันถนน
ดนตรีพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- หลักสูตร
ดนตรีพื้นบ้าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่สาย (เชียงราย)
ดนตรีพื้นบ้าน -- แผนการสอน
ซึง
205 การมอบหมายงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย / ยุพิน ญานะประเสริฐ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
การมอบอำนาจหน้าที่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
206 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำชลประทานของโครงการชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน / ประทีป เรืองมาลัย / 2541 /Full Text
Subject
น้ำในการเกษตร -- บ้านธิ (ลำพูน)
เกษตรกร -- บ้านธิ (ลำพูน)
ชลประทาน -- บ้านธิ (ลำพูน) -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
207 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / ทรงพล ทรงจำ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงคำ (พะเยา) -- การบริหาร
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงคำ (พะเยา) -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
208 การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง บ้านกิ่วพร้าว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / เสาวนีย์ สีสองสม / 2541 /Full Text
Subject
เบาหวาน
ความดันเลือดสูง
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- แม่จัน (เชียงราย)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
บ้านกิ่งพร้าว (เชียงราย)
209 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษา การจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ชาวชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เชฎฐชัย ศรีชุชาติ / 2541 /Full Text
Subject
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
นโยบายสาธารณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
210 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูภูมิทัศน์ตลิ่งสองฝั่งแม่น้ำปิง ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วิชัย สกุณา / 2541 /Full Text
Subject
การพัฒนาแหล่งน้ำ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
การพัฒนาแหล่งน้ำ -- เชียงใหม่ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
แม่น้ำปิง
211 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนำร่องปลูกป่าพัฒนาชุมชน มูลนิธิ วันพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / สถาพร สมศักดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
การปลูกป่า -- ท่าวังผา (น่าน)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ท่าวังผา (น่าน)
มูลนิธิวันพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ร.9
โครงการนำร่องปลูกป่าพัฒนาชุมชน
212 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประมงหมู่บ้าน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / บารมี ขุนนิรงค์ / 2541 /Full Text
Subject
ประมง -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
213 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / เบญจวรรณ จอมอุด / 2541 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
การส่งเสริมการเกษตร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
กลุ่มกิจกรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
214 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของข้าราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมภพ คชินธนานันทน์ / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
215 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกต้นยางนาของประชาชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / วัชระ พนิตธรรมกูล / 2541 /Full Text
Subject
ต้นไม้ในเมือง -- สารภี (เชียงใหม่)
ยาง -- สารภี (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- สารภี (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
216 การมีส่วนร่วมในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน / โสภิญ สุวรรณะ / 2541 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน
การมีส่วนร่วมทางสังคม -- เชียงใหม่
บ้านกลางดง (เชียงใหม่)
217 การเมืองในกระบวนการจัดทำงบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ : ศึกษากรณีปีงบประมาณ พ.ศ. 2535-2540 / วัฒนา ชัยสวัสดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
งบประมาณ -- เชียงใหม่
การคลังเทศบาล -- เชียงใหม่
การเมือง
218 การยอมรับการปลูกพืชทดแทนฝิ่นของชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านหนองหอยเก่า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / วิพัฒน์ ดวงโภชน์ / 2541 /Full Text
Subject
การปลูกพืช -- แม่ริม (เชียงใหม่)
พืชทดแทน
ม้ง -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ชาวเขา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ฝิ่น -- แม่ริม (เชียงใหม่)
หนองหอยเก่า (เชียงใหม่)
219 การยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกผัก และไม้ดอกของโครงการหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / สุพรพรรณ์ ไชยเฉพาะ / 2541 /Full Text
Subject
โครงการหลวงดอยอินทนนท์
ผัก -- การปลูก
ไม้ดอก -- การปลูก
เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
เกษตรที่สูง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
220 การยอมรับของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อสินค้าที่ผู้ซื้อนำไปประกอบเอง / โชคชัย วาณิชย์เลิศธนาสาร / 2541 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
สินค้า -- การจัดซื้อ
บริโภคกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41