ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การพัฒนากิจกรรมการละครแบบมีบทพูดเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนนาฎศิลป์ชั้นกลาง / วัชราพงษ์ ทองงาม / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ละครพูด
นักเรียน -- เชียงใหม่
182 การพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดชา พึงลำภู / เดชา พรึงลำภู / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- เชียงใหม่
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
183 การพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ / สหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- อาจารย์
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
การพัฒนาตนเอง
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
184 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / พัชนี ตระกูลแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- น่าน
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
185 การพัฒนาจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการสร้างนิสัย / รุ่งจิตร กองคำ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนพญาเม็งราย
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- พญาเม็งราย (เชียงราย)
นักเรียนประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- พญาเม็งราย (เชียงราย)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
186 การพัฒนาจิตสำนึกและความสามารถในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้การสอนแบบโครงการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ศิราณี อุปละ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแควมะกอก
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การศึกษาขั้นประถม -- แผนการสอน -- ฮอด (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- ฮอด (เชียงใหม่)
การแก้ปัญหา
187 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิคสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิคเชิงสร้างสรรค์ความรู้ / มลธี ศรีสมพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านน้ำโคก
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์
ความคิคสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
188 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการสอนแบบ OK5R / หิรัญญา อุปถัมภ์ / 2541 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา -- เชียงราย
การอ่าน -- เชียงราย
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
189 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนตาบอด / สยาม คุณเศษ / 2541 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
คนตาบอด -- การศึกษา -- เชียงใหม่
190 การพัฒนาแบบฝึกการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สมพิศ มาพวง / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนหนองหลั้ว
ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
191 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สุกัญญา โพธิสุวรรณ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่อาย (เชียงใหม่)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การคำนวณเชิงตัวเลข
เลขคณิต
192 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์พลังงานในอาคาร / ณัฐวุฒิ ดุษฎี / 2541 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อาคาร -- การใช้พลังงาน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไฟฟ้า
ความร้อน
193 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไข่กึ่งสำเร็จรูปโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง / จิตพัต แย้มแพ / 2541 /Full Text
Subject
อาหารแช่แข็ง
อาหารกึ่งสำเร็จรูป
ซุปไข่
อาหารแห้ง
194 การพัฒนาแผนการสอนบูรณาการเรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชาญชิต ทัพหมี / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยผา
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ฮ่องสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
มนุษย์ -- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
195 การพัฒนาแผนการสอนเรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สาคร สะสม / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเต๋ย
การแกะสลักผักและผลไม้
การศึกษาขั้นประถม -- ปัว (น่าน)
นักเรียนประถมศึกษา -- ปัว (น่าน)
196 การพัฒนายาเตรียมแผ่นฟิลม์ยึดติดเยื่อบุเมือกของตัวยาลิโดเคน / สินีนาถ โรจนพนัส / 2541 /Full Text
Subject
ยาเตรียม
เภสัชเคมี
197 การพัฒนาระบบควบคุมการน๊อคแบบอิเลคทรอนิคส์ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน / สมศักดิ์ อินทะไชย / 2541 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์สันดาปภายใน -- ระบบเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ -- การทดสอบ
ปั๊มเชื้อเพลิง
การเผาไหม้
198 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจังหวัด : ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม่ / ระวิวรรณ คุ้มทองมาก / 2541 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค -- บริการสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง -- บริการสารสนเทศ
199 การพัฒนาโรงเรียนเอกชน ในเขตการศึกษา 7 เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ / อุดม สิริเสรีภาพ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนเอกชน -- มาตรฐาน
200 การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับหาปริมาณโทลเปอริโซน ไฮโดรคลอไรด์ และลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ในยาเตรียม / ปิยพร พิบูลย์ / 2541 /Full Text
Subject
ลิควิดโครมาโตกราฟี
ยา -- การวิเคราะห์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41