ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตไคติเนส / สุดาพร ตงศิริ / 2540 /Full Text
Subject
ไคติน
แบคทีเรีย
ดิน -- เชียงใหม่
162 การรวบรวมเกร็ดความรู้เสริมการอ่านวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 1 / บุญส่ง พลวัน / 2540 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
163 การรวบรวมและศึกษาการเจริญของพืชสกุลกระเจียวบางชนิด / วรรณภา วีระภักดี / 2540 /Full Text
Subject
กระเจียว -- เชียงใหม่ -- การขยายพันธุ์
กระเจียว -- เชียงใหม่ -- การเจริญเติบโต
ไม้ดอก -- เชียงใหม่ -- การขยายพันธุ์
164 การรวมกลุ่มของสตรีกับการพัฒนาในชุมชนชนบท / ดำรงค์ องคะเส / 2540 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนา -- ลำพูน
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- ลำพูน
สตรีกับการพัฒนาชนบท -- ลำพูน
สตรี -- การรวมกลุ่ม
165 การรับรู้และการตอบสนองของประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / ชลลดา สุภากาวี / 2540 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- เกาะคา (ลำปาง)
การรับรู้
น่าน -- ประชากร -- ทัศนคติ
166 การรับรู้และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในงานสาธารณสุขมูลฐานอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร / บัณฑิต แมลจิตร / 2540 /Full Text
Subject
สาธารณสุข -- การบริหาร -- กำแพงเพชร
สาธารณสุขมูลฐาน -- กำแพงเพชร
อาสาสมัครสาธารณสุข -- กำแพงเพชร
167 การรับรู้และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด อนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / วารี กติกา / 2540 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
168 การรับรู้อันตรายและสถานการณ์การใช้ยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง / เยาวภา ผลกันทา / 2540 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
Dissertations, Academic -- Public Health
169 การลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / พิเชษฐ์ สิทธิสมบัติ / 2540 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินทุน
การลงทุนของต่างประเทศ
170 การลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยของคนสัญชาติพม่า : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / สุทธิรัตน์ ชุ่มวิเศษ / 2540 /Full Text
Subject
ชาวพม่า -- แม่สอด (ตาก)
การเข้าเมืองและการออก -- ไทย
พม่า -- การเมืองและการปกครอง
171 การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ของมารดาที่เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร / วรวรรณ แพทย์หลักฟ้า / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- กำแพงเพชร
ทารก -- การดูแล -- กำแพงเพชร
บุตร -- การดูแล -- กำแพงเพชร
ทารก -- โภชนาการ -- กำแพงเพชร
มารดาและบุตร -- กำแพงเพชร
น้ำนมคน
172 การวัดการตรึงไนโตรเจนของถั่วแดงหลวงโดยการวิเคราะห์ยูริไอด์ในตัวอย่างลำต้นแห้ง / จีราภรณ์ อินทสาร / 2540 /Full Text
Subject
ถั่วแดงหลวง
การตรึงไนโตรเจน
ปุ๋ยไนโตรเจน
ถั่วแดงหลวง -- ปุ๋ย
173 การวัดแรงและความเร็วในการตอกเม็ดยา / ชูชาติ กรุดทอง / 2540 /Full Text
Subject
เครื่องจักรตอกรู
ยา
174 การวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนัก ในทารกคลอดก่อนกำหนด / พัชรี จันทร์อินทร์ / 2540 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- เชียงใหม่
การวัดอุณหภูมิ
Dissertations, Academic -- Nursing
175 การวางแผนการใช้ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมี่ยง-ภูทอง จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ / เอกพล กระจ่างทิม / 2540 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- การวางแผน
การใช้ที่ดิน -- พิษณุโลก
การใช้ที่ดิน -- อุตรดิตถ์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง
176 การวิเคราะห์การใช้สื่อการสอนตามคู่มือครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา / ฤทธิเดช พลอยสุวรรณ์ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งสนามนาง
การสอนด้วยอุปกรณ์
โรงเรียนประถมศึกษา -- นครราชสีมา
177 การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง / เศรษฐวัฒน์ ตัณฑลีลา / 2540 /Full Text
Subject
จำลอง ศรีเมือง, พล.ต., 2478-
ผู้นำทางการเมือง -- ไทย
178 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชัยโย กรกิจสุวรรณ / 2540 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
พลังงาน
การประเมินความเสี่ยง
179 การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / บุญชู ทีฆเสนีย์ / 2540 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงราย
กำไร
ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ
180 การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาผู้ปวยมะเร็งปฐมภูมิตับ ด้วยวิธีเคโมเอมโบไลเซชัน / วิลาวัณย์ คุณปัญญา / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตับ -- มะเร็ง -- เชียงใหม่
มะเร็ง -- การรักษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31