ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเรื่องโรคเอดส์ในชุมชนแออัด จังหวัดเชียงใหม่ / อารีย์ ปันโพธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
142 การพัฒนาวัสดุเพาะและการเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางรมลูกผสม / เจนฟาง ถิรกันฑร / 2540 /Full Text
Subject
เห็ดนางรม -- พันธุ์
เห็ดนางรม -- ผลผลิตต่อไร่
143 การพัฒนาวิธี อะตอมมิก แอบซอพซัน สเปกโทรเมตรี แบบ กราไฟท์ เฟอร์เนส เพื่อวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเลือดของเด็กไทย / กัญนาถ กิ่งจันทร์ / 2540 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
เด็ก -- ไทย
ตะกั่วในร่างกาย
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรเมตรี
Dissertations, academic -- Pharmacology
Lead -- Analysis
144 การพัฒนาวิธีโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับวิเคราะห์ปริมาณมีเบนดาโซลในยาเม็ด / ชัยพัฒน์ ธิตะจารี / 2540 /Full Text
Subject
ลิควิดโครมาโตกราฟี
ยา -- การวิเคราะห์
เภสัชเคมี
145 การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมและโคบอลต์ปริมาณน้อย / สายสวาท สีลอ / 2540 /Full Text
Subject
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
โคบอลต์ -- การวิเคราะห์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
146 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซีย พันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var Pathanak) / อาภรณ์ จรัญรัตนศรี / 2540 /Full Text
Subject
น้ำผลไม้
สาลี่ -- พันธุ์พัฒนะ
147 การพัฒนาหน่วยการเรียนการสอนเรื่อง พระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ฉวีวรรณ ยะสุรินทร์ / 2540 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
พุทธศาสนา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
148 การพัฒนาหน่วยแหล่งวิทยาการเรื่อง จังหวัดเชียงใหม่ / นงลักษณ์ ยาวิลาศ / 2540 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
สังคมศึกษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
เชียงใหม่ -- การศึกษาและการสอน
เชียงใหม่ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
149 การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่สำหรับนักเรียนไทยที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ / นฤมล วุฒิปรีชา / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
หนังสือ
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
150 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สัมพันธ์ อินทะวงค์ / 2540 /Full Text
Subject
ครูคณิตศาสตร์ -- แม่ฮ่องสอน -- การฝึกอมรม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่ฮ่องสอน
คณิตศาสตร์ -- การฝึกอบรม
การศึกษาขั้นมัธยม -- แม่ฮ่องสอน -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
151 การพึ่งพิงร่วมและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สมใจ ศิระกมล / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
Dissertations, Academic -- Nursing
152 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาต่อการพัฒนาการศึกษาของ กลุ่มโรงเรียนอุดรศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / นิคม ผัดแสน / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว
การศึกษา -- หลักสูตร
การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
153 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน / พิทยา สุวคันธ์ / 2540 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลำพูน
154 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา มลพิษจากโรงงานปูนซิเมนต์ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง / อรนุช ฤทธิ์จิตเพียร / 2540 /Full Text
Subject
โรงงานปูนซิเมนต์ -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
โรงงาน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
มลพิษ -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
การจัดการโรงงาน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
155 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / บัวผัน ลัดทิดา / 2540 /Full Text
Subject
การศึกษา -- ลาว -- หลักสูตร
การศึกษา -- หลักสูตร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
156 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัยากรป่าไม้ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พงษ์ศกดิ์ ฉัตรเตชะ / พงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ / 2540 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติแม่โถ
อุทยานแห่งชาติ -- ฮอด (เชียงใหม่)
อุทยานแห่งชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ฮอด (เชียงใหม่)
157 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจในการบริหารองค์การ : กรณีศึกษาฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือ เขตโทรศัพท์ 1 / เพ็ญทิพย์ เนียมน้อย / 2540 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย -- ข้าราชการและพนักงาน
การจัดการองค์การ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
158 การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / สิรินันท์ ศรีวีระสกุล / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
159 การย่อยได้ของกรดอะมิโนจากกากถั่วเหลืองในทางเดินอาหารส่วนต่างๆ ของสุกรรุ่นเพศผู้ตอนและเพศเมีย / ปริญญา วิไลพันธ์ / 2540 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
กรดอมิโน
กากถั่วเหลือง
ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
160 การแยกมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยที่แยกแล้วในแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เทวัญ พัฒนาพงศ์ศักดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31