ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การเปรียบเทียบการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมต่างกัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ภารดี ทัศนียธรรม / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย
โรงเรียนประถมศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่) -- การบริหาร
การศึกษาภาคบังคับ -- สันทราย (เชียงใหม่) -- การบริหาร
122 การเปรียบเทียบทัศนคติของชาวเขาเผ่าม้งกับเผ่ากะเหรี่ยงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / สมเกียรติ ทองมี / 2540 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงใหม่
ม้ง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- ทัศนคติ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
123 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ที่มีการซ่อมเสริมต่างกัน / ทวีพร เพชรนา / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- จุน (พะเยา)
124 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตรจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ณรงค์ บุญแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
125 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยก่อนการออกดอก / สุวลี แสงอริยนันท์ / 2540 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์
จิบเบอเรลลิน
ฮอร์โมนพืช
126 การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ / ประพันธ์ กาวิชัย / 2540 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
127 การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินโดยใช้มอลท์ธัญพืช / อัคกะบัทคาน ปาทาน / 2540 /Full Text
Subject
อะไมเลส
เอนไซม์
ข้าวมอลท์
มอลโทเดกซ์ทริน
128 การผลิตและการตลาดของการเลี้ยงโคขุนในจังหวัดเชียงใหม่ / จำลอง อริยะจักร / 2540 /Full Text
Subject
โคขุน -- เชียงใหม่ -- การผลิต
โคขุน -- การตลาด -- เชียงใหม่
โคขุน -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
โคขุน -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
โคกระบือ
129 การผลิตและการตลาดไม้ตัดดอกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / ศจีรัตน์ พรมโต / 2540 /Full Text
Subject
ไม้ตัดดอก -- การตลาด
เกษตรกร -- เชียงใหม่
130 การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็งของ จังหวัดเชียงใหม่ / พิพัฒน์ อาสนจินดา / 2540 /Full Text
Subject
ผักกระป๋อง -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ผักกระป๋อง -- การตลาด -- เชียงใหม่
ผลไม้กระป๋อง -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ผลไม้กระป๋อง -- การตลาด -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการส่งออก -- เชียงใหม่
131 การพัฒนากระบวนการผลิตและการเก็บรักษาพลับกึ่งแห้งสายพันธุ์อั้งใสและนูซิน / ธารา ศรีสกุล / 2540 /Full Text
Subject
พลับ -- การอบแห้ง
พลับ -- การเก็บและรักษา
พลับ -- พันธุ์อั้งใส
พลับ -- พันธุ์นูซิน
132 การพัฒนาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามระบบของโพแฟมและเบเกอร์สำหรับการเรียนเพื่อรอบรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สุดสวาท ปิ่นเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนซ่อมเสริม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- จอมทอง (เชียงใหม่)
133 การพัฒนากิจกรรมการฟัง-พูด ตามแนวคิดแบบผสมผสาน สำหรับวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรม / วิภาดา รัตนวิจักขณ์ / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
การฟัง
การพูด
โรงแรม
134 การพัฒนาชุดการสอนการอ่านคำที่มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / อภิชาต บังคมเนตร / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ตัวสะกด -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- ตัวสะกด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การอ่าน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
135 การพัฒนาบทเรียนที่ใช้การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้กลวิธีตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / กัลยา ปาระมีสา / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
ความเข้าใจ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตาก
136 การพัฒนาบทเรียนที่ใช้กิจกรรมการละครเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง-พูด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 / รัตนา ศิริลักษณ์ / 2540 /Full Text
Subject
ละครเพื่อการศึกษา
ละคร
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
137 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติสำหรับนักศึกษาคหกรรม / สุนิสา สุพรรณ / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- นครสวรรค์
คหกรรมศาสตร์
138 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวินิจฉัยโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวของถั่วเหลือง / ชัยธวัช จารุทรรศน์ / 2540 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวินิจฉัยโรค
139 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาริ้วกึ่งแห้ง / จิตรา วราอัศวปติ / 2540 /Full Text
Subject
ปลาริ้ว -- การอบแห้ง
140 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชน / อารีรัตน์ ดิลกธนากุล / 2540 /Full Text
Subject
สุขภาพ
บริการทางการแพทย์ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
แพทย์แผนโบราณ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31