ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียนดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ศรีพันธ์ สุจันทร์แสง / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
นักบริหาร
การบริหารงานบุคคล
82 การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / บุญล้อม โสภาพรม / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาว
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่ลาว (เชียงราย)
83 การบริหารงานด้านการศาสนาของศึกษาธิการอำเภอในเขตการศึกษา 8 / ไกรสร สุทินโน / 2540 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ
ศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
84 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา / สนิท ศรีธินนท์ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ใจ
การแนะแนว
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ใจ (พะเยา)
85 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์จังหวัดพะเยา / สุภาพ หงษ์ทอง / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
การศึกษาขั้นมัธยม -- พะเยา -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา -- การบริหาร
86 การบริหารงานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / สมฤทธิ์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงของ (เชียงราย) -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงของ (เชียงราย)
87 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / วัฒนา มโนจิตร / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
88 การบริหารจัดการคลองแม่ข่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นิวัตร ตันตยานุสรณ์ / 2540 /Full Text
Subject
มลพิษทางน้ำ -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)
89 การบริหารชุมชนบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ / นที ดำรงค์ / 2540 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
ชุมชน
90 การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการศึกษาระดับจังหวัด / กิติกานต์ ศิริ / 2540 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวางแผนการศึกษา
91 การบริหารร้านขายยาระบบสาขาหรือลูกโซ่ กรณีศึกษา บริษัทพี แอนด์ เอฟ อินทิเกรต จำกัด / วันทนีย์ สัตยะพงษ์พันธุ์ / 2540 /Full Text
Subject
บริษัทพี แอนด์ เอฟ อินทิเกรต
ร้านขายยา -- การบริหาร
92 การบริหารสำนักงานอธิการบดีสถาบันราชภัฏเชียงราย / เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ / 2540 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย
การจัดการสำนักงาน
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
93 การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ Acinetobacter sp. และ Pseudomonas sp. / วัชรี จิตตรง / 2540 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
จุลินทรีย์
น้ำเสีย -- การบำบัด
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
94 การบำบัดน้ำเสียที่มีค่าซีโอดีต่ำโดยใช้เครื่องกรองแบบชีวภาพชนิดใช้อากาศที่มีทรายเป็นตัวกลาง / วีรพงค์ อัครพสุชาติ / 2540 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์
เครื่องกรองและการกรอง
95 การบำบัดน้ำเสียมูลสุกรด้วยระบบถังเติมเข้าถ่ายออกแบบลำดับต่อเนื่องที่มีตัวกลางแบบเส้นเชือกถัก / เฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
น้ำเสีย
น้ำเสีย -- การบำบัด
มูลสุกร
การกำจัดของเสีย
96 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย / กิตติชัย เมืองมา / 2540 /Full Text
Subject
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
การศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
97 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอ ตามความคิดเห็นของสมาชิกใน อำเภอเวียงป่าเป้า / ไพศาล แท่งทอง / 2540 /Full Text
Subject
คุรุสภา
คณะกรรมการคุรุสภาอำเภอ
ครู -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
การทำงาน
98 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / ลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโฮ่ง
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน -- การบริหาร
99 การปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น / โสภณ วาทิรอยรัมย์ / 2540 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ
การศึกษา -- การบริหาร
100 การปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / เสริม ริยะป่า / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
ศูนย์การเรียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31