ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกผักบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง / ภราดร สื่อมโนธรรม / 2540 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
ผัก -- การปลูก
โครงการส่งเสริมการปลูกผักบนพื้นที่สูง
เกษตรที่สูง -- ไทย (ภาคเหนือ)
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
62 การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ สุวลัย เฉลิมพันธุ์ เมธากุล / สุวลัย เฉลิมพันธุ์เมธากุล / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
สตรีมีครรภ์ -- การดูแล -- เชียงใหม่
การติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
63 การดูแลสุขภาพช่องปากตนเองแบบพื้นบ้าน และระบบการรักษาทันตกรรมแบบพื้นบ้านในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / นฤมนัส คอวนิช / 2540 /Full Text
Subject
ทันตกรรม -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
แพทย์แผนโบราณ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
64 การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม 13, 18, 21, X และ Y ในตัวอสุจิของคนโดยวิธีฟลูออเรสเซนซ์อินซิตูไฮบริไดเซชั่น / สิรินดา อังศุชวาล / 2540 /Full Text
Subject
โครโมโซม
อสุจิ
ฟลูออเรสเซนซ์อินซิตูไฮบริไดเซซั่น
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosome, human
Abnormalities
Spermatozoa
In situ hybridzation, fluorescence
65 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี / เนาวนิตย์ พลพินิจ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุดรธานี
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- อุดรธานี
Dissertations, Academic -- Nursing
66 การติดเชื้อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / สุชาดา คำหงษา / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กดอนแก้ว
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- in infancy & childhood
เด็ก -- โรค -- เชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล -- เชียงใหม่
เด็ก -- การติดเชื้อ -- เชียงใหม่
67 การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ / ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหาดใหญ่
วัณโรค
บุคลากรโรงพยาบาล -- สงขลา
Dissertations, Academic -- Nursing
68 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย / แสวง แสนสิงห์ชัย / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
นักศึกษา -- เชียงราย
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงราย
69 การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย / ศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงราย
บุคลากร
70 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการให้โภชนาการแก่เด็กเล็กของมารดาในชุมชนชนบท / หทัยรัตน์ สามิบัติ / 2540 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ
ทารก -- โภชนาการ
มารดา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
71 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโป๊ยเซียน / รุ่งนภา โพธิ์รักษา / 2540 /Full Text
Subject
โป๊ยเซียน -- พันธุ์
โป๊ยเซียน -- การปรับปรุงพันธุ์
พันธุกรรม
72 การถ่ายทอดลักษณะพันธุ์เบา ผลผลิตและลักษณะอื่นเชิงปริมาณของข้าวบาร์เลย์ / เปรมฤดี ปินทยา / 2540 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุ์
73 การทดสอบกลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย / อนุวัชร ศิริรัตน์ / 2540 /Full Text
Subject
พันธบัตร
หุ้นและการเล่นหุ้น
อัตราดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ -- ไทย
74 การทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่สกัดจากพันธุ์สุวรรณ 2 / ปิยะพันธุ์ สุทธิเวทย์ / 2540 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- พันธุ์
ข้าวโพด -- การปรับปรุงพันธุ์
75 การทรุดตัวของเสาเข็มเดี่ยวในดินเรียงตัวเป็นสองชั้นโดยใช้คำแก้ปัญหาตามทฤษฎียืดหยุ่นของดินที่เรียงตัวเป็นชั้น / ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ / 2540 /Full Text
Subject
เสาเข็ม
ฐานราก
ดิน
76 การนำวิธีสอนแบบมุ่งประสิทธิผลไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / สมสวรรค์ พันธุ์เทพ / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
ความเข้าใจ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
77 การบริโภคปัจจัย 4 ของพระภิกษุสงฆ์ : ข้อพิจารณาทางจริยธรรม ปั้นเหน่งเพชร / พระเยื้อง / 2540 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- เชียงใหม่
จริยธรรม
พระไตรปิฎก
พระวินัย
78 การบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน / เอกชัย เรือนคำ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ลูกเสือ
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
79 การบริหารโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / วิภพ จันทรา / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
80 การบริหารโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ / เสมอ นาสอน / 2540 /Full Text
Subject
ชุมชนกับโรงเรียน -- อุตรดิตถ์
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์ -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31