ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 สภาพและความต้องการบริการสุขภาพของอาจารย์และนักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษากลุ่มภาคเหนือ / สุดยอด ชมสะห้าย / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษา
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
582 สภาพและแนวทางการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / อรพินท์ ญาณสร้อย / 2540 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
583 สภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดารสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย / ผจญ กุณา / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
584 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Conditions and problems in teaching and learning management of general education courses of Chiang Mai University / ชุติมา สุวรรณทะ / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร
585 สภาพและปัญหาการใช้แหล่งวิทยาการท้องถิ่นเพื่อการสอนวิชาท้องถิ่นของเรา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ / ศิโรตม์ คำด้วง / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียน
ครู -- อุตรดิตถ์
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
586 สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / ภัทรา กัณแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
587 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารปฏิชีวนะของ Myxococcus virescens และ M. macrosporus / จรัสโฉม ทองเหลือง / 2540 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ปฏิชีวนะ
588 สมดุลเคมีในสารละลายไมเซลล์ / ทัศนีธร ชื่นประทุม / 2540 /Full Text
Subject
สมดุลเคมี
ไมเซลล์
589 สมบัติกายภาพของแผ่นฟิล์มบางทองแดงที่เตรียมได้จากวิธีการสปัตเตอร์ / เฉลิมศักดิ์ ครุธเสม / 2540 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
ทองแดง
สปัตเตอริง (ฟิสิกส์)
590 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / พิสิทธิ์ สุนทรามงคล / 2540 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- การตลาด -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
การส่งเสริมการขาย
591 สารต้านเชื้อราและฆ่าลูกน้ำยุงจากใบพลู บุษบาวดี พทธานุ / บุษบาวดี พุทธานุ / 2540 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
สารต้านเชื้อรา
ใบพลู -- การทดลอง
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
ยุง
โครมาโตกราฟีย์
592 สารต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียจากพืชหัวบางชนิด / สุวคนธ์ เลิศวีระสวัสดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
โครมาโตกราฟีย์ก๊าซ
การวิเคราะห์สเปกตรัม
สารต้านเชื้อรา
สารต้านแบคทีเรีย
แบคทีเรีย -- การวิเคราะห์
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
593 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูง / คณิต ธนูธรรมเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- จอมทอง (เชียงใหม่)
สิ่งแวดล้อม -- จอมทอง (เชียงใหม่)
นิเวศวิทยา -- จอมทอง (เชียงใหม่)
เกษตรที่สูง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
บ้านผาหมอน (เชียงใหม่)
594 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์สินเชื่อโครงการธุรกิจบ้านและที่ดิน : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิรดา อุปารมี / 2540 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
โครงการธุรกิจบ้านและที่ดิน
595 แหล่งกำเนิดไอออนแบบ ดีซี มัลติคัสพ์พลาสมา / ประดุง สวนพุฒ / 2540 /Full Text
Subject
ไอออน
พลาสมา
มัลติคัสพ์พลาสมา
596 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา / พิทักษ์ เชียงนอก / 2540 /Full Text
Subject
โครงงานวิทยาศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- นครราชสีมา
โรงเรียน -- นครราชสีมา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- นครราชสีมา
597 องค์ประกอบพื้นฐานและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู / นันทนา สาระกิจจานนท์ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนประถมศึกษา -- หนองบัวลำภู -- การบริหาร
การศึกษาภาคบังคับ -- หนองบัวลำภู -- การบริหาร
598 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นสามัญกลุ่มธนาคารพาณิชย์ / เชิดชัย วงษ์เมตตา / 2540 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
การลงทุน
ธนาคารพาณิชย์
599 อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและการใช้สารเคมีควบคุมเชื้อราระหว่างการเก็บรักษา ที่มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น / สุพรรณ ปัญญาฟู / 2540 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
เชื้อรา
เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
ความชื้น
600 อิทธิพลของรูปแบบการปลูกและวันปลูกต่อการเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวและข้าวไร่ ในระบบพืชแซม / อนุชา ทองมี / 2540 /Full Text
Subject
การปลูกพืชแซม -- เชียงใหม่
ข้าว -- การปลูก
ถั่วเขียว -- การปลูก
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ถั่วเขียว -- การเจริญเติบโต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31