ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของผู้ใช้บริการ ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มยุรี คงสัตย์ / 2540 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
โภชนบำบัด
อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารเสริม
ยา
สุขวิทยา
42 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์จัดระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 / ระวีวัฒน์ พงษ์ธนาคม / 2540 /Full Text
Subject
ไมโครคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การศึกษา -- การบริหาร -- การประมวลผลข้อมูล
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
43 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 4 / พิรุณ พึ่งพานิช / 2540 /Full Text
Subject
ไมโครคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคใต้)
44 การใช้ยาของชาวประมง ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี [แจ่มจิต์ นิศามณีพงษ์] / แจ่มจิตต์ นิศามณีพงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
Fishers -- Drug use
ยา
ชาวประมง -- สัตหีบ (ชลบุรี)
การใช้ยา
ชาวประมง -- สัตหีบ (ชลบุรี) -- บริการสารสนเทศ
สถานบริการสาธารณสุข -- สัตหีบ (ชลบุรี)
45 การใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยเอดส์ในศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / วาสนา จันทร์ดี / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ยาสมุนไพร
46 การใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอดในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / จริยา เกตุเผือก / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
47 การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในการสอนวิชาภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / สุนันท์ มหาวุฒินันดร์ / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
48 การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในระดับไร่นาขนาดเล็ก บริเวณตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน / ดวงใจ เนตรทิพย์ / 2540 /Full Text
Subject
สารพิษ -- น่าน
สารเคมี -- น่าน
ยากำจัดศัตรูพืช -- แง่สิ่งแวดล้อม -- น่าน
เกษตรกร -- ปัว (น่าน)
ไร่นา -- ปัว (น่าน)
49 การใช้สารประกอบดีบุกอนินทรีย์เป็นสารลดการติดไฟในวัสดุพอลิเมอร์ / จุฑาทิพย์ นมะหุต / 2540 /Full Text
Subject
ดีบุก
โพลิเมอร์
50 การใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาในชุมชนพื้นที่สูง / วรวัฒน์ รัสมี / 2540 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
ครู -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
51 การใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / เรียมจันทร์ บรรเทิง / 2540 /Full Text
Subject
การ์ตูน
จริยศึกษา -- หนังสืออ่านประกอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
52 การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย / เทอดชาติ ชัยพงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
โรงเรียน -- ขุนตาล (เชียงราย)
53 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ / วันเพ็ญ พิชญวศิน / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุด -- วิธีใช้
โรงเรียนประถมศึกษา -- แพร่
54 การใช้ห้องสมุดโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / สมชาย พุทธิมา / 2540 /Full Text
Subject
ห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
ห้องสมุด -- วิธีใช้
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
55 การใช้เหตุผลทางตรรกะในพระไตรปิฎก พระมหาบุญไทย ด้วงวงศ์ / บุญไทย, พระมหา / 2540 /Full Text
Subject
เหตุผล
การอ้างเหตุผล
พระไตรปิฎก
พุทธปรัชญา
56 การใช้แหล่งเงินทุนของธุรกิจบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุดเขต ตันตระกูล / 2540 /Full Text
Subject
เงินทุน
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
57 การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ศิริวัฒน์ เก็งธรรม / 2540 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การประหยัดและการออม
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
บ้านหัวฝาย (ลำปาง)
58 การดำเนินงานของโรงงานเซรามิคส์ขนาดกลางที่ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องประดับตกแต่งและของชำร่วยในจังหวัดลำปาง / ศิราวดี จันทร์สกาว / 2540 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
เครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน -- ลำปาง
59 การดำเนินงานของศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / ภารดี บุญจูง / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ศูนย์การเรียน
60 การดำเนินงานของสำนักงานบัญชี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นันทา ส่งสวัสดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31