ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกษียณอายุราชการ / วิไลพร ธรรมตา / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- การเกษียณอายุ
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- ภาวะเศรษฐกิจ
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- ภาวะสังคม
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- รายได้
562 สถิติวิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเงินทุน / อารยา โพธิยันต์ / 2540 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์เส้นโยง
การวิเคราะห์การถดถอย
สถิติวิเคราะห์
บริษัทเงินทุน
563 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ำนมดิบ ซึ่งทดสอบด้วยแอลกอฮอล์ 68% / สุภาพร เจริญกาญจนไพศาล / 2540 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
น้ำนม
โค -- เชียงใหม่
แอลกอฮอล์
564 สถิติวิเคราะห์ภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในเชียงใหม่ / พงษ์เดช สารการ / 2540 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
ความวิตกกังวล
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
565 สถิติวิเคราะห์อุบัติการวัณโรคในเขตควบคุมโรคติดต่อ เขต 10 / สุภเรต วงษ์พุฒ / 2540 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
วัณโรค -- ไทย (ภาคเหนือ)
566 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยพลศึกษาเขตภาคเหนือ / สมพงษ์ บุญหนุน / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษาเขตภาคเหนือ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาษาไทย -- หลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ครูภาษาไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)
567 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพร้อมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / จรรยา กนกนิรันดร / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครู -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
568 สภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันในกลุ่มโรงเรียนทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / พงศ์รติ แก้วอ้าย / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งหัวช้าง
อาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
569 สภาพการดำเนินงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จังหวัดสุโขทัย / บุญทวี จิตติวงค์ / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน -- สุโขทัย
570 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำปาง / ผกายวรรณ วาทิรอยรัมย์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร
571 สภาพการบริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตามแนวทางปฏิรูปสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / นิรันดร์ พรถาวร / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
572 สภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ณรงค์ ปอกกันทา / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลี้
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลี้ (ลำพูน)
573 สภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย / ขจรศักดิ์ ควรคิด / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงชัย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
โรงเรียนประถมศึกษา -- เวียงชัย (เชียงราย)
574 สภาพการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดเชียงราย / ธีระวัฒน์ คูปฏิพัทธ์นุกุล / 2540 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ
การศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
575 สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ / สมยศ ชัยชนะ / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
576 สภาพการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / ณัฐกุล รุณผาบ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า
โรงเรียนประถมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
การวางแผนการศึกษา
577 สภาพการวางแผนพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลำพูน / นิคม สมบุตร / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
สงฆ์ -- การศึกษา -- ลำพูน
578 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / เอื้อ คุณาจันทร์ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง
โรงเรียน -- เชียงราย -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
579 สภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษาบนพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / อภินันท์ นาระตะ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
การนิเทศการศึกษา -- เชียงราย
580 สภาพและความต้องการทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดเชียงราย / ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว / 2540 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31