ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 มูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมของนักศึกษาใน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี / ผุสดี ธรรมศักดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี
นักศึกษา -- จันทบุรี
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
542 มูลเหตุจูงใจในการเข้าสู่การเมืองของนักธุรกิจ : กรณีศึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2539 / จิระศักดิ์ สิทธิวงศ์ / 2540 /Full Text
Subject
การจูงใจ (จิตวิทยา)
นักธุรกิจ -- กิจกรรมทางการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
543 ระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง = Levels of Carbon Monoxide (CO) in Lampang Municipal Area, Changwat Lampang / ไพศาล วัชรถาวรศักดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
ก๊าซ (ท่อไอเสีย) -- ลำปาง
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
Carbon monoxide -- Lampang
544 ระดับตะกั่วในเลือดของคนงานในโรงงานแห่งหนึ่ง เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / อนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ / 2540 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
ตะกั่วเป็นพิษ
ตะกั่ว
โรคเกิดจากอาชีพ -- ลำพูน
545 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / หทัยทิพย์ มงคลสวัสดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
การทำงาน -- การประเมิน
การประเมินผลงาน
การบริหารงานบุคคล
546 ระบบจัดการจำหน่ายผักผลไม้สดผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุทธิพงศ์ วรวิสุทธิ์สารกุล / 2540 /Full Text
Subject
ซุปเปอร์มาร์เก็ต -- เชียงใหม่
ผัก
ผลไม้
547 ระบบพ่อเลี้ยงกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดการแรงงานในชุมชนสวนเมี่ยง ของลุ่มน้ำแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา วงศ์วีรพันธุ์ / 2540 /Full Text
Subject
แรงงาน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การปรับตัวทางสังคม
ลุ่มน้ำ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
548 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 / สิทธิชัย โขนงนุช / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
549 รูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขระดับอำเภอในจังหวัดขอนแก่น / ประชาสรรณ์ แสนภักดี / 2540 /Full Text
Subject
Health consumer protection -- Thailand
Budget -- Planning
การบริหารสาธารณสุข -- ขอนแก่น
งบประมาณ
การคุ้มครองผู้บริโภค
สาธารณสุข
550 รูปแบบการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / พวงผกา สุริวรรณ / 2540 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
แรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- สุขภาพ
551 รูปแบบการอ้างสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติแม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / สมศักดิ์ กองอินทร์ / 2540 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติแม่โถ
อุทยานแห่งชาติ -- ฮอด (เชียงใหม่)
การถือครองที่ดิน -- ฮอด (เชียงใหม่)
552 รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเมืองรอง : กรณีศึกษาชุมชนเมืองสุรินทร์ / นุชจรี ท้าวไทยชนะ / 2540 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- สุรินทร์
เมือง -- สุรินทร์
553 รูปแบบและวิธีการทำเกษตรแบบผสมผสาน : การศึกษาเฉพาะกรณีของเกษตรกรดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / ตะวัน ห่างสูงเนิน / 2540 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เกษตรกรดีเด่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
554 แรงจูงใจของแม่บ้านในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / โสรัจจ์ สัจจวิโส / 2540 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- เชียงใหม่
แม่บ้าน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การจูงใจ (จิตวิทยา)
555 แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมเพชร ไชยวุฒิ / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ -- บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อาคาร
ค่าเช่าบ้าน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การจูงใจ (จิตวิทยา)
อาชีพ
556 ลักษณะงานและความต้องการในการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อจัดระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ / ปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
ไมโครคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การศึกษา
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร -- การประมวลผลข้อมูล
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
557 วงชีวิตในธรรมชาติของพยาธิใบไม้ Echinostoma sp.Rudolphi 1809 (Trematoda : Digenea) ในเป็ด (Anas anas domesticus) ในเชียงใหม่ / นิภาศักดิ์ คงงาม / 2540 /Full Text
Subject
เป็ด -- เชียงใหม่
เป็ด -- ปรสิต
558 วิธีการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศไทย = Forecasting methods for the gross domestic product of Thailand / วรพิทย์ มีมาก / 2540 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ -- ไทย
559 ศักยภาพการขยายการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันในจังหวัดเชียงใหม่ / เรือนมูล ระวังทรัพย์ / 2540 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ -- เชียงใหม่
560 สถานภาพของผู้ใช้แรงงานไทยที่กลับจากทำงานในต่างประเทศ : ศึกษากรณี จังหวัดสุโขทัย นครสวรรค์ และพิษณุโลก / จิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล / 2540 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
แรงงาน -- สุโขทัย
แรงงาน -- นครสวรรค์
แรงงาน -- พิษณุโลก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31