ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 พฤติกรรมการใช้คำถามของครูในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สายใจ ครสวรรค์ / 2540 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- คำถามและคำตอบ
522 พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์ติดตามตัวในส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาของ บริษัทชินวัตรเพจจิ้ง จำกัด / ดุลยเดช ชินวัตร / 2540 /Full Text
Subject
บริษัทชินวัตรเพจจิ้ง
โทรศัพท์ติดตามตัว
523 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กอายุ 2-3 ปี ของผู้ปกครองในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ทัศนีย์ มหาวัน / 2540 /Full Text
Subject
ทันตานามัย
ผู้ปกครองกับเด็ก -- สารภี (เชียงใหม่)
524 พฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง / เชาวลิต จูรัตน์ / 2540 /Full Text
Subject
ตำรวจภูธร -- ลำปาง
ตำรวจภูธร -- การศึกษาต่อ
ตำรวจ -- การศึกษาต่อ
525 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครพนม / พิกุล คำเพชรดี / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
ผู้บริหารโรงเรียน -- นครพนม
526 พฤติกรรมการบริหารงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย / วีระพันธ์ พรินทรากุล / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ -- พฤติกรรม
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
527 พฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ / กัญญา ศิริภากรกาญจน์ / 2540 /Full Text
Subject
โภชนาการ
นักเรียน -- โภชนาการ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
528 พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษตะกั่วของผู้ใช้แรงงานในโรงงานแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / จงดี วินิจจะกูล / 2540 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
ตะกั่วเป็นพิษ -- การป้องกัน
ตะกั่ว -- การป้องกัน
โรคเกิดจากอาชีพ -- ลำพูน
Northern Region Industrial Estate -- Lamphun
Lead poisoning -- Prevention & control
529 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพที่มีสาเหตุจากมลภาวะทางอากาศของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ : กรณีศึกษา ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง / พรเพิ่ม พรมมาส / 2540 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
อนามัยสิ่งแวดล้อม -- แม่เมาะ (ลำปาง)
โรงไฟฟ้า -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
530 พฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิอายุ 18-19 ปี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา บรรเทิงสุข / 2540 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
531 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปาริชาต สุภา / 2540 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องปรับอากาศ
532 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผาดาวเทียมที่ใช้ในบ้านพักอาศัย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กิตติพล พรรณเชษฐ์ / 2540 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรทัศน์
533 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วีระวงศ์ สุวรรณพินธุ์ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลี้
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
ผู้บริหารโรงเรียน -- พฤติกรรม
ผู้นำทางการศึกษา
534 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงราย / ประพันธ์ ทรรศนียากร / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงราย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
ผู้นำ -- พฤติกรรม
535 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อัญชลี พรทิพย์วรเวทย์ / 2540 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
536 พฤติกรรมสุขภาพและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ / กนกวรรณ อังกสิทธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
คนพิการ -- สุขภาพ
ความนับถือตนเอง
537 พิธีกรรมและระบบความเชื่อการลำผีฟ้าในภาคอีสาน ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว / ยุทธภัณฑ์เตชะแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
การลำผีฟ้า
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
538 ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาในภาคเหนือ / สาลินี ลีลสัตยกุล / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษา
นักศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- สุขภาพ
539 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของครูในจังหวัดชัยนาท / ประดิษฐ์ นาทวิชัย / 2540 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ครู -- สุขภาพและอนามัย -- ชัยนาท
ครู -- ชัยนาท -- พฤติกรรม
540 ภาวะอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกของไทย / วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา / 2540 /Full Text
Subject
อาหารทะเลแช่แข็ง -- ไทย
การควบคุมสินค้าขาออก -- ไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31