ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 ผลของไซโคเซลและพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของมะลิลาซ้อน / เพียงพิมพ์ พิสมัย / 2540 /Full Text
Subject
มะลิ -- การเจริญเติบโต
ไซโคเซล
พาโคลบิวทราโซล
502 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / กนกวรรณ ประวาลพิทย์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาล -- จันทบุรี
Dissertations, Academic -- Nursing
Cross infection
503 ผลของแมลงเบียน [Tetrastichus hagenowii (Ratz.)] ต่อไข่แมลงสาบอเมริกัน [Periplaneta americana (Linn.)] / กอบชัย หลายประดิษฐ์ / 2540 /Full Text
Subject
แมลงเบียน
แมลงสาบ
504 ผลของวัสดุปลูกและออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของคะน้า / พัชรินทร์ โพธิ์ทอง / 2540 /Full Text
Subject
ผักคะน้า -- การปลูก
ผักคะน้า -- การเจริญเติบโต
ออกซิเจน
505 ผลของสภาวะแอโรบิคและแอนนอกซิคต่อการบำบัดไนโตรเจนในถังปฏิกิริยาฟิล์มชีวภาพแบบตัวกลางเคลื่อนที่ / ชาญยุทธ ศาสตรชัย / 2540 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
น้ำเสีย -- การบำบัด
506 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อการบานของดอก การเจริญเติบโต และการแก่ของผลกาแฟอราบิก้าพันธุ์คาร์ติมอร์ / คณาวุฒิ สันติพงศ์ / 2540 /Full Text
Subject
กาแฟ -- พันธุ์คาร์ติมอร์
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
กาแฟ -- การเจริญเติบโต
507 ผลของสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ และอุณหภูมิต่อคุณภาพกล้วยไข่หลังการเก็บเกี่ยว / ชลิต เขาวงศ์ทอง / 2540 /Full Text
Subject
กล้วยไข่ -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สารเคลือบผิว
อุณหภูมิ
508 ผลของสารประกอบคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตต่อคุณภาพและการควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia sp. และ Pestalotiopsis sp. บนผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว / กัลยา วิธี / 2540 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เชื้อรา
คาร์บอเนต
ไบคาร์บอเนต
509 ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของสับปะรดสดพร้อมบริโภค / สรวงสุดา ไชยทิพย์ / 2540 /Full Text
Subject
สับปะรด -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
สับปะรด -- เชียงใหม่ -- การเก็บและรักษา
บริโภคกรรม
510 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสองแบบเรื่องการถ่ายภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานต่างกัน / สุนันชัย ออนตะไคร้ / 2540 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
511 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง / สนั่น มาสกลาง / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
512 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม / รพีพร โตไทยะ / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ภูสิงห์ (ศรีสะเกษ)
513 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวคิดในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นระดับของคำถาม / ปภาวี ลิขิตบุญฤทธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
514 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการสร้างผังมโนมติ / บงกช เสรีตระกูล / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- นครสวรรค์
ฟังก์ชัน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- นครสวรรค์
515 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ / อดิศร ดวงศรี / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุบลราชธานี
516 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้นทักษะกระบวนการ / สุนทรี เมฆบุญส่งลาภ / 2540 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
517 ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล / วันทนีย์ บุญสุวรรณ์ / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การสอนรายบุคคล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
518 แผนงานการตลาดของกิจการเคเบิลทีวีของ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ไอบีซี / สมศักดิ์ เอี่ยมพินิจกุล / 2540 /Full Text
Subject
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น
การตลาด
โทรทัศน์ตามสาย
519 แผนทดลองสำหรับข้อมูลของผสม / น้ำรินทร์ บุสวงศ์ / 2540 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
คณิตศาสตร์สถิติ
การวางแผนการทดลอง
520 พยาธิตัวตืด Taenia saginata ในจังหวัดเชียงใหม่ : การจำแนก subspecies และการตรวจสอบคุณลักษณะของแอนติเจน / อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร / 2540 /Full Text
Subject
พยาธิตัวตืด -- เชียงใหม่ -- การทดลอง
พยาธิ -- เชียงใหม่ -- การทดลอง
แอนติเจน
ปรสิต -- วิจัย
Dissertations, academic -- Parasitology
Taenia saginata -- Chiang Mai


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31