ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 ผลกระทบทางสังคมของการอพยพประชาชน เนื่องจากการขยายเหมืองลิกไนต์แม่เมาะสำหรับโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 8 และ 9 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / แสงอรุณ เจริญจันทร์แดง / 2540 /Full Text
Subject
การอพยพ
การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ลำปาง
โรงไฟฟ้า -- ลำปาง
เหมืองแร่ -- ลำปาง
ลิกไนต์
462 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย / อารุณ มังบู่แว่น / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงคาน (เลย)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
463 ผลการใช้กิจกรรมแบบกลุ่มเกมแข่งขันในการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ปลื้มจิต สุขเกษม / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
เกม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
464 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จิราภรณ์ ตรียาพันธ์ / จิราภรณ์ ตรียาพันธ์ / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์กายภาพ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
465 ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ / นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2540 /Full Text
Subject
ครรภ์
สตรีมีครรภ์ -- การดูแล -- เชียงใหม่
การพยาบาลสูติศาสตร์
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Axiety -- In pregnancy
Cesarean section
466 ผลการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบควบคุมโดยนักเรียนสองรูปแบบ ในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน / ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ / 2540 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
467 ผลการเรียนทักษะกีฬาในระบบการเรียนการสอนรายบุคคลแบบ พี เอส ไอ สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน / ภูวนาถ ทองแท้ / 2540 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
กีฬา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
นักศึกษา -- เชียงใหม่
468 ผลการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่เรียนแบบร่วมมือในวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / อรนุช สมภักดี / 2540 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
การเรียน -- การรวมกลุ่ม
กลุ่มสัมพันธ์
การศึกษาทางวิชาชีพ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมการเรียน
469 ผลการเรียนและความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / สุจิตรา มงคลยุทธ / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- ลำพูน
ภาษาอังกฤษ -- การสอนซ่อมเสริม
การสอนซ่อมเสริม
470 ผลการสอนกระบวนการคิดแบบผสมผสานที่มีต่อการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สุจินดา จารุชาต / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน
เรียงความ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
ความคิดและการคิด
471 ผลการสอนคณิตศาสตร์ตามรูปแบบเอส ที เอ ดี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / จรรยา เปรมมณี / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
472 ผลการสอนภาษาไทยเรื่องนิราศเมืองแกลงโดยใช้ชุดการสอนจุลบท / สิริพร ฟ้าอรุณสวัสดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
วรรณคดีไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน
473 ผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ โดยใช้กิจกรรมการเรียนเป็นคู่ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ศรัณยู วนวัฒนากุล / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
474 ผลการห่อตัวต่อการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะส้นเท้า ในทารกคลอดครบกำหนด / ปัทมา กาคำ / 2540 /Full Text
Subject
ทารก
ความเจ็บปวด
Dissertations, Academic -- Nursing
475 ผลการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / เอกราช แก้วเขียว / 2540 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
เยาวชน -- เชียงใหม่
476 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี / ภัทราวรรณ มณีสาคร / 2540 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Counseling
Anxiety
HIV infections
477 ผลการให้บริการสนเทศด้านอาชีพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพของนักเรียน / เนตรนภิส แปงณีวงค์ / 2540 /Full Text
Subject
การแนะแนวอาชีพ
อาชีพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
478 ผลการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ใช้เทคนิคการอ่านแบบ พาโนรามา / ศรีจันทรัตน์ ห้อธิวงศ์ / 2540 /Full Text
Subject
การอ่าน
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
นักเรียน -- เชียงราย
479 ผลของกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการปรับตัวและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / นงนุช เชาวน์ศิลป์ / 2540 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คุณภาพชีวิต
การปรับตัว
การปรับตัว (จิตวิทยา)
Dissertations, Academic -- Nursing
480 ผลของการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์เขียวเสวยและน้ำดอกไม้ / คุณวุฒิ สุวพานิช / 2540 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์เขียวเสวย
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้
มะม่วง -- การเก็บและรักษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31