ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 ปัญหาการใช้สินเชื่อบุคคลของข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ / อภิชาติ วรพัฒน์ / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- ข้าราชการ
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
การกู้ยืม
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
442 ปัญหาการนิยามความหมายของป่า และการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ : กรณีศึกษาชาวลาหู่ / สมบัติ บุญคำเยือง / 2540 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ลาหู่
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
นิเวศวิทยาป่าไม้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชนกลุ่มน้อย -- ไทย (ภาคเหนือ)
อำนาจเหนือดินแดน
443 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง / จรัล กาอินทร์ / 2540 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปางปาน
444 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / ประหยัด วรปรีชา / 2540 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
445 ปัญหาการสอนและความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / สีพรรณ อภิวงค์ษา / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การฝึกสอน -- เชียงของ (เชียงราย)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงของ (เชียงราย)
446 ปัญหาของนักศึกษาและความต้องการบริการแนะแนวในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / วิไลรัตน์ แสงศรี / 2540 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
การแนะแนว
การแนะแนวการศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่
447 ปัญหาและความต้องการของการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ทางด้านวัฒนธรรมในสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ / สาโรจน์ สอาดเอี่ยม / 2540 /Full Text
Subject
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
วัฒนธรรม
448 ปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศของกลุ่มโรงเรียน / นราวิชญ บวรบุญฤทธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงราย
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
449 ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ในการจัดบริการแนะแนว / พจนีย์ มนัสพรหม / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
การแนะแนว
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
450 ปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พอ 016 ในโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / สงกรานต์ รัตนแสงศร / 2540 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา -- สุราษฎร์ธานี
451 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนา คำฤทธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
452 เปรียบเทียบ คุณภาพ แบบทดสอบ เอ็มอีคิว เพื่อวัดความสามารถ ทางเนื้อหาเชิงทฤษฎีกับเชิงปฏิบัติ โดยกลุ่มผู้สอบที่มีภูมิหลังต่างกัน / อุทัยวรรณ กัณฑารัตน์ / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
แบบทดสอบ
453 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการคิดแก้ปัญหากับคะแนนการทำแบบทดสอบแบบเลือกตอบและแบบแสดงวิธีทำ ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปริญญา จันทร์คามคำ / 2540 /Full Text
Subject
การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
454 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าศึกษาของนักศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มวิธีเรียนทางไกลและชั้นเรียน / ยุวดี อินชัยเทพ / 2540 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- ลำปาง
การจูงใจ (จิตวิทยา)
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลำปาง
การศึกษาทางไกล -- ลำปาง
455 โปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุหญิง / ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร / 2540 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
456 ผลกระทบของการใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน / ประยูร พงษ์ประภาพันธ์ / 2540 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้า -- ต้นทุนการผลิต
457 ผลกระทบของการเตรียมดินและวันปลูกที่มีต่อการถ่ายเทสารสังเคราะห์ระหว่างส่วนที่เติบโตกับส่วนเจริญพันธุ์ของข้าวบาร์เลย์ / นิมิตร เดชสกุลรัตน์ / 2540 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- ดิน
ข้าวบาร์เลย์ -- การปลูก
ข้าวบาร์เลย์ -- การเจริญเติบโต
458 ผลกระทบของตลาดปัจจัยการผลิตต่อการตัดสินใจใช้ปัจจัยการผลิต และประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย / กาญจนา ตัถยาธิคม / 2540 /Full Text
Subject
การผลิต
สินค้าเกษตร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
459 ผลกระทบของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / สมชาย คูอาริยะกุล / 2540 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
เอเชีย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
460 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองลำปาง / ฌาดา ชิวารักษ์ / 2540 /Full Text
Subject
สงกรานต์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สงกรานต์ -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31