ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ค้างชำระ สำหรับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ / อนันต์ บุญมหาธนากร / 2540 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
422 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน / เจตนา ศรีใส / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
คอมดลูก -- มะเร็ง
สตรี -- น่าน
Dissertations, academic -- Public health
423 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมี กำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในชุมชนหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ / ชไมพร สมจิตรานุกิจ / 2540 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- อุตรดิตถ์
พืชสมุนไพร
ยากำจัดศัตรูพืช -- อุตรดิตถ์
ยาฆ่าแมลง -- อุตรดิตถ์
เกษตร -- อุตรดิตถ์
424 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับโคขาวลำพูนของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน / เสนาะ สีแดง / 2540 /Full Text
Subject
โค -- ลำพูน -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- ลำพูน
425 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี / กัญญาบุตร ศรนรินทร์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบ้านลาด
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เพชรบุรี
น้ำตาลในเลือด
Dissertations, academic -- Public health
Blood glucose
Diabetes mellitus
426 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ลูกค้าของธนาคาร ในเขต อำเภอลอง จังหวัดแพร่ / สุวิทย์ โตสิตารัตน์ / 2540 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
ธนาคารพาณิชย์ -- ลอง (แพร่)
427 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา ธนปราชญ์เปรื่อง / 2540 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
428 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโครงการวนศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ / สุรัชนี ตันตระกูล / 2540 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการวนศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง
429 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองของตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 / โชติวิเชียร วิเชียรโชติ / 2540 /Full Text
Subject
ตำรวจภูธร -- ทัศนคติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ตำรวจภูธร -- ไทย (ภาคเหนือ) -- กิจกรรมทางการเมือง
ตำรวจ -- ทัศนคติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
430 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านจัดสรรของ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โครงการในจังหวัดเชียงใหม่ / ไพศาล ภู่เจริญ / 2540 /Full Text
Subject
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร
431 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในจังหวัดเชียงใหม่ / จันทร์พร้อม อุตสาคต / 2540 /Full Text
Subject
โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม
สถานีอนามัย -- เชียงใหม่
432 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกพืชตลอดปีในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ธวัชชัย พงศธรบริรักษ์ / 2540 /Full Text
Subject
การปลูกพืช -- การวางแผน
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
433 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยสิทธิ์ ศิลมัย / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
คอมพิวเตอร์ -- การจัดซื้อ
434 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของผู้บริหารในองค์การเอกชน / ฉัตรวิบูลย์ ฉาวเกียรติ / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริหาร
การทำงาน -- แง่จิตวิทยา
องค์กรพัฒนาเอกชน
ความพอใจในการทำงาน
ธุรกิจของเอกชน
435 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / นฤมิตร ภูษา / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านขายยา
436 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการรื้อปรับระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่ / สุวพร ล้ำประสิทธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
การรื้อปรับระบบ
การจัดการองค์การ
ประสิทธิผลองค์การ
437 ปัจจัยในการซื้อที่พักอาศัยของข้าราชการในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / สุธน บุญประสงค์ / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- พิษณุโลก
ข้าราชการ -- ที่อยู่อาศัย -- พิษณุโลก
ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ
438 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการล้าง อัด ขยายภาพสีด้วยเครื่องอัตโนมัติ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ จารุเกศนันท์ / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ภาพถ่าย
การขยายภาพ
439 ปัญหาการจัดการฟาร์มไก่เนื้อในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริลักษณ์ กวีกรณ์ / 2540 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ -- เชียงใหม่ -- ต้นทุนการผลิต
การจัดการฟาร์ม -- เชียงใหม่
440 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้หนังสือเรียนชุดพื้นฐานภาษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน = / สนั่น ศรีกอก / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- แบบเรียน
ครู -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31