ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 ปริมาตรชีวภาพของแพลงตอนพืชและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ / ปริญญา มูลสิน / 2540 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช
คุณภาพน้ำ
เขื่อน -- เชียงใหม่
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
402 ปัจจัยกำหนดความตั้งใจที่จะเลิกใช้เฮโรอีนของผู้ติดเฮโรอีนชนิด ฉีดเข้าเส้น ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ / สิวลี จารุวรรณ์ / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
เฮโรอีน
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
403 ปัจจัยกำหนดคุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / พิมพ์ชนก ศันสนีย์ / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
404 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ / กษวรรณ ราชศักดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์
พยาบาล
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
Dissertations, academic -- Nursing
Role
405 ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา / ภาวินี ธนบดีธรรมจารี / 2540 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ความนับถือตนเอง
406 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของผู้แทนยาที่เป็นเภสัชกรในเขตการขายภาคเหนือ / จิรศาสตร์ ไชยเลิศ / 2540 /Full Text
Subject
การจูงใจ (จิตวิทยา)
เภสัชกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
407 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการค้าปลีกของร้านขายหนังสือที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก / ชาญศิลป์ เทพพิทักษ์ / 2540 /Full Text
Subject
การขายปลีก
ผู้บริโภค -- พิษณุโลก
ร้านขายหนังสือ
408 ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ กับการดำรงตำแหน่งกำนัน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี / อรวรรณ ม่วงไหม / 2540 /Full Text
Subject
กำนัน -- ชลบุรี
409 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้จบหลักสูตรประถมศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / บุญศีล ใสสอาด / 2540 /Full Text
Subject
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
นักเรียนประถมศึกษา -- การศึกษาต่อ
การศึกษาขั้นประถม -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
การศึกษา -- หลักสูตร
อาชีพ
410 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ห้องสุขาของครอบครัวชนบทในจังหวัดยะลา / นิตย์ ทองเพชรศรี / 2540 /Full Text
Subject
ส้วม
ครอบครัวชนบท -- ยะลา
411 ปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / ชาคริต เทพรัตน์ / 2540 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ชัยนาท
412 ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / จรูญรัตน์ ตระการศิรินนท์ / 2540 /Full Text
Subject
หนี้ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
413 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ / วรวิทย์ มานะกุล / 2540 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- การตลาด -- เชียงใหม่
414 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางสังคมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / เกวลิน ณ เชียงใหม่ / 2540 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
มลพิษทางอากาศ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
สิ่งแวดล้อม -- แม่เมาะ (ลำปาง)
415 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / นิกร สิมะสถิตย์ชัย / 2540 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
416 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถชำระคืนเงินกู้ / นรชัย ตรียสรศัย / 2540 /Full Text
Subject
เงินกู้
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
417 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนสาขาเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล / 2540 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
อาชีพอิสระ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
418 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะม่วง / ชวลิต กอสัมพันธ์ / 2540 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเจริญเติบโต
กล้า
มะม่วง -- พันธุ์
419 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์สถิติ
ความน่าจะเป็น
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
420 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการการประปาหมู่บ้าน ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สุฟ้า บัณฑุกล / สุฟ้า บัณฑุกุล / 2540 /Full Text
Subject
น้ำ -- ลำปาง
หมู่บ้าน -- ลำปาง
การใช้น้ำ -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31