ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กรุณา บุญญพันธุ์ / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- การบริหาร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
382 แนวทางปรับปรุงการบริการของห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / สะอาด คำตัน / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง
ห้องสมุดโรงเรียน -- เทิง (เชียงราย)
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
383 แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่บนเกาะในจังหวัดตรัง / สมโชค สุดสนิท / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- ตรัง -- การบริหาร
384 แนวทางพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / สง่า พิชญวศิน / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ห้องสมุดโรงเรียน -- ลำพูน -- การบริหาร
385 แนวทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนดาราวิทยาลัย / วีณา หาญใจ / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
การศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
386 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบสื่อสารทางไกลของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550 / ชวลิต บัวรมย์ / 2540 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาทางไกล
387 บทบาทการบังคับบัญชาของหัวหน้างานตามการรับรู้และตามความคาดหวังของพนักงาน กับ ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการบังคับบัญชา / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / 2540 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ผู้บังคับบัญชา
การบริหารงานบุคคล
นักบริหาร -- เชียงใหม่
นักบริหาร -- ลำปาง
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- ลำปาง
การรับรู้
388 บทบาทของครูและความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง / แก้วศรีมา ปั้นหุ่น / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปาน
การแนะแนวการศึกษา -- ลำปาง
การแนะแนว
ครู -- ลำปาง
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
389 บทบาทของธุรกิจชุมชนที่มีผลต่อความเข็มแข็งของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน / ลำแพน จอมเมือง / 2540 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- ปัว (น่าน)
ชุมชน -- ปัว (น่าน)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ปัว (น่าน)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ปัว (น่าน)
390 บทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมในชนบท / กรีฑา เพียรเกิดสุข / 2540 /Full Text
Subject
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
การส่งเสริมอุตสาหกรรม
โรงงาน
สินเชื่อ
391 บทบาทของสำนักงานอำนวยสินเชื่อของบริษัทเงินทุนในการกระจายสินเชื่อ ในจังหวัดเชียงใหม่ / เรวัติ ธรรมยศ / 2540 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
บริษัทเงินทุน -- เชียงใหม่
392 บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการเรียนรู้ทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุจิเรข รักวงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์กับการเมือง -- เชียงใหม่
หนังสือพิมพ์
393 บทบาทและการแบ่งงานระหว่างชายหญิงในชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาสตรี / ณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ / 2540 /Full Text
Subject
การทำงาน
บุรุษ -- พระเสด็จ (ลำพูน)
สตรี -- พระเสด็จ (ลำพูน)
สตรีกับการพัฒนา -- พระเสด็จ (ลำพูน)
สตรีกับการพัฒนาชนบท -- พระเสด็จ (ลำพูน)
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- พระเสด็จ (ลำพูน)
สิบสองปันนา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สิบสองปันนา (ลำพูน)
394 บทบาทสตรีในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชุมพร แสงมณี / 2540 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
395 บทบาทหนังสือพิมพ์ต่อการพัฒนาการเมืองไทยหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 / บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา / 2540 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์กับการเมือง -- เชียงใหม่
ไทย -- การเมืองและการปกครอง, 2535-
396 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย / สัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
397 ประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรตามความคิดเห็นของเกษตรตำบลในจังหวัดเลย / วระวุฒิ หล้าทุม / 2540 /Full Text
Subject
กรมส่งเสริมการเกษตร -- เลย
เกษตรกร -- เลย
เกษตรตำบล
398 ประสิทธิภาพของสายพันธุ์ไรโซเบียมในการตรึงไนโตรเจนและการปรับปรุงผลผลิตของถั่วแดงหลวงและถั่วเนวีในพื้นที่สูงของภาคเหนือ ปิยะพงษ์ บญสวรรค์ / ปิยะพงษ์ บุญสรรค์ / 2540 /Full Text
Subject
ไรโซเบียม
การตรึงไนโตรเจน
ถั่วแดงหลวง -- ดิน
ถั่วเนวี -- ดิน
399 ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ / สุรัตน์ เพชรนิล / 2540 /Full Text
Subject
พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536
การศึกษา -- ปรัชญา
400 ปรากฎการณ์ฮอลล์ใน YBa2Cu3-xFexOy / ยีหล่อ จือตู้ปา / 2540 /Full Text
Subject
ปรากฏการณ์ฮอลล์
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31