ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนของกระทรวงศึกษาธิการ / สุวัชรา ทรัพย์พรรณ / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาลัยชุมชน
22 การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย / อรพิน บัวอินทร์ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
การแนะแนว
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
23 การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีผู้บริหารสถานศึกษา / เทพชัย แฝงพงศ์ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
การแนะแนว
โรงเรียนประถมศึกษา -- อุบลราชธานี
24 การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันราชภัฏเชียงราย / สุดธิดา จันทร์มณี / 2540 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย
การฝึกสอน -- เชียงราย
ครูฝึกสอน -- เชียงราย
25 การจัดและการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / วิภาพร อมรเสนารักษ์ / 2540 /Full Text
Subject
เยาวชน -- สุขภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
26 การจำแนกเซลล์ของรกคนไทยโดยอาศัยความแตกต่างทางรูปร่างและการติดสีพิเศษของเซลล์ / จินตนา ปะระมะ / 2540 /Full Text
Subject
เซลล์
รก
Dissertations, academic -- Anatomy
Placenta
Periodic acid
27 การจำหน่ายสัตว์ป่า ณ ตลาดทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / สอาด สันเทพ / 2540 /Full Text
Subject
สัตว์ป่า -- การตลาด -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
28 การใช้เครื่องป้องกันอันตรายจากเสียงในการทำงานของคนงาน โรงงานหินอ่อน : กรณีศึกษาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร / โสภณ ไกรมาก / 2540 /Full Text
Subject
เสียง -- การป้องกันและควบคุม
มลพิษทางเสียง -- พรานกระต่าย (กำแพงเพชร)
โรงงานหินอ่อน -- พรานกระต่าย (กำแพงเพชร)
29 การใช้ชุดการสอนเขียนย่อความด้วยการสอนโครงสร้างระดับยอด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วีรี เอื้อวัฒนาเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
การเขียน -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
30 การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วรรณา สร้อยพลอย / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน -- เชียงใหม่
ชาวเขา -- เชียงใหม่
31 การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์นักเรียนชั้นประถมศึกษา / ราชัน เหล่ารักผล / 2540 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
32 การใช้ชุดฝึกการคิดที่มุ่งเน้นคุณธรรมโดยใช้สถานการณ์จำลองสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นิรันดร ศรีวรกุล / 2540 /Full Text
Subject
สถานการณ์จำลอง (การสอน)
ความคิดและการคิด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
33 การใช้ดัชนีพลวัตวิเคราะห์โครงสร้างรายได้จากภาษีอากรของกรุงเทพมหานคร / ศุภกร สวาทสุข / 2540 /Full Text
Subject
ภาษี -- กรุงเทพฯ
รายได้ -- กรุงเทพฯ
34 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธรรมนูญ ลิ้มจีระจรัส / 2540 /Full Text
Subject
โฆษณา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท -- เชียงใหม่
35 การใช้น้ำยาทำลายเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ / วาสนา เมืองมูล / 2540 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การทำลายเชื้อ
โรงพยาบาลชุมชน -- แพร่
36 การใช้บทเรียนโมดูลสื่อประสม เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / นพพร ทนันชัย / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
37 การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารในหมู่ข้าราชการสตรีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จุฑาทิพย์ ชนินทร์อารักษ์ / 2540 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
ภาชนะบรรจุอาหาร
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
38 การใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชาวเขา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / ปรานี สมณา / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
ภาษาไทย -- ตัวสะกด -- แบบฝึกหัด
ชาวเขา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
39 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 / อรษา บุญปัญญา / 2540 /Full Text
Subject
การอ่าน -- แบบฝึกหัด
นักศึกษา -- พะเยา
40 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MIMS ในระบบสารสนเทศด้านบัญชีการเงินและงบประมาณที่เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / พัชรี จิตต์ผ่อง / 2540 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบประมาณ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เหมืองแร่ -- แม่เมาะ (ลำปาง)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31