ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของครูประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / บัวจันทร์ ทะระมา / 2540 /Full Text
Subject
ครูประถมศึกษา -- ความพอใจในการทำงาน
ครูประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
ความสนใจทางอาชีพ -- เชียงใหม่
362 เจตนาเชิงพฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สุวัฒนา ตังสิกบุตร / 2540 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
เด็กปัญญาเลิศ
363 เชียงรายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : การคาดการณ์สำหรับอนาคต / ชัชวาลย์ ชัชวรัตน์ / 2540 /Full Text
Subject
การพัฒนาแบบยั่งยืน
เชียงราย -- ภาวะสังคม
เชียงราย -- การเมืองและการปกครอง
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
364 เชื้อราเอนโดไฟต์ที่สามารถผลิตกรดมาลิกและกรดทาร์ทาริก / ปิยะนุช เนียมทรัพย์ / 2540 /Full Text
Subject
เชื้อรา
กรดมาลิก
กรดทาร์ทาริก
365 ฐานข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลและเมล็ดของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย / เกริก ผักกาด / 2540 /Full Text
Subject
ต้นไม้
เมล็ดพันธุ์
ไม้ผล
สัณฐานวิทยา
พฤกษชาติ -- ฐานข้อมูล
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
366 ทัศนคติของเกษตรกรต่อโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / นิพล ปลายนา / 2540 /Full Text
Subject
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า
การปลูกป่า -- พะเยา
เกษตรกร -- พะเยา
367 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ต่อการขายสินค้าโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ / อัญชลี ลักษมีจรัสวงศ์ / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
การขาย -- การใช้เครื่องจักรกล
นักศึกษา -- เชียงใหม่
368 ทัศนคติของประชาชนต่อโครงสร้างอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์ / 2540 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
369 ทัศนคติของผู้มีบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเสนอขายสินค้าทางไปรษณีย์ / โอภาส ฉัตรสถานนท์ / 2540 /Full Text
Subject
การค้า
บัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
370 ทัศนคติของผู้สื่อข่าวรัฐสภาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ กันยายน 2539 / ณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ / 2540 /Full Text
Subject
นักข่าว -- ทัศนคติ
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อภิปราย
สื่อมวลชนกับการเมือง
371 ทางเลือกในการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / วิเชียร ติยานันท์ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เทิง (เชียงราย)
372 ทิศทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2538-2547) / สุพัตรา สืบประดิษฐ์ / 2540 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
สถาบันอุดมศึกษา -- กำแพงเพชร -- การบริหาร
373 แนวคิดเรื่องจิตในปรัชญาแบบเดคาร์ท / ภคนิตย์ เพชรปาณีวงศ์ / 2540 /Full Text
Subject
เดคาร์ท, เรเน่
จิต
ปรัชญาสมัยโบราณ
ปรัชญาสมัยใหม่
374 แนวคิดเรื่องมนุษย์ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ / ดีรภรณ์ บัณฑิตชน / 2540 /Full Text
Subject
พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536
มนุษย์
375 แนวทางการป้องกันการติดยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 6 / ทิชากร กันหะ / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคกลาง)
ยาเสพติดกับเยาวชน
ยาเสพติด -- การควบคุม
376 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / ทรงพล เทพคำ / 2540 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงคำ (พะเยา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงคำ (พะเยา) -- การบริหาร
377 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / ประสงค์ ธนะสมบัติ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ
กิจกรรมของนักเรียน -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงของ (เชียงราย)
378 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / กานดา อมรเพชรกุล / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
นักเรียนมัธยมศึกษา
379 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ / วิฑูรย์ มูลละ / 2540 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ
การศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
380 แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมวัฒนธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ / วิทยา ทรงคำ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
นโยบายวัฒนธรรม -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31