ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 ความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองการประเมินราคาวอร์แรนท์ / ณวรา สกุล ณ มรรคา / 2540 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
ราคา
342 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนจริยธรรมโดยการสอนแบบอริยสัจ / ณัฐยา บรรจงกิจ / 2540 /Full Text
Subject
จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- วังชิ้น (แพร่)
343 ความสามารถในการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นยุทธวิธีวงจรการเรียนรู้ / ดารุณี เชื้อเจ็ดตน / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงแสน (เชียงราย)
344 ความสามารถในการให้ผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง / ยุทธนา วังสุนทร / 2540 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
โรคราน้ำค้าง
345 ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / พรรณี ไพศาลทักษิน / 2540 /Full Text
Subject
ช่องท้อง -- ศัลยกรรม
พยาบาลกับผู้ป่วย
ศัลยกรรม, การดูแลภายหลัง
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, Academic -- Nursing
Posoperative period
Adominal -- Surgery
346 ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สัจจพันธุ์ คุรุภากรณ์ / 2540 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
พลังงาน
347 ความหลากหลายของแมคโครฟังไจในวงศ์ Polyporaceae ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย / เสน่ห์ ชุมแสน / 2540 /Full Text
Subject
เห็ด
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
348 ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / จันทนา เตชะคฤห / 2540 /Full Text
Subject
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หัวใจ -- โรค -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Myocardiail infarction
349 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีในการให้บริการประชาชนที่มีบัตรประกันสุขภาพ / รักดาว พวงทอง / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
Dissertations, academic -- nursing
Cost of illness
Insurance
ผู้ป่วย -- กำแพงเพชร -- ค่าใช้จ่าย
ประกันสุขภาพ -- กำแพงเพชร
โครงการบัตรสุขภาพ
สุขภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- กำแพงเพชร
350 คำสอนเรื่องพรหมจรรย์ในพุทธศาสนา หงษ์นวล / พระประหยัด / 2540 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
พรหมจรรย์
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน
351 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวรส ปริญญะจิตตะ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ไต -- โรค -- เชียงใหม่
ไตเทียม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
352 คุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / อัจฉรา ปุราคม / 2540 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การทำงาน
คุณภาพชีวิต
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
353 คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลไม้สดพร้อมบริโภค (มะละกอสุก ฝรั่ง และแคนตาลูป) / จันทร์สุดา จงสวัสดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
ผลไม้ -- เชียงใหม่ -- การเก็บและรักษา
มะละกอ -- เชียงใหม่ -- การเก็บและรักษา
แตงแคนตาลูป -- เชียงใหม่ -- การเก็บและรักษา
บริโภคกรรม
ผลไม้ -- การตลาด -- เชียงใหม่
354 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิรภา สงวนสุข / 2540 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
บุคลิกภาพ
355 เครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ / สมศรี สินสุข / 2540 /Full Text
Subject
อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารมังสวิรัติ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
356 เครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมในชุมชนชนบทภาคเหนือ / ชัยณรงค์ พฤกษากร / 2540 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- หางดง (เชียงใหม่)
หัตถกรรม -- การผลิต
หางดง (เชียงใหม่) -- อาชีพ
357 เครือข่ายทางสังคมของผู้ที่มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ในชุมชนชนบท / ดุษฎี รุจจนเวท / 2540 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การสื่อสารในกลุ่มขนาดเล็ก
การสื่อสารระหว่างบุคคล
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
358 โครงการการจัดการขยะมูลฝอยด้วยธุรกิจสีเขียวในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร / จตุพร บุนนาค / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนเขลางค์นคร -- การกำจัดของเสีย
ขยะ -- ลำปาง
359 จิตลักษณะกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน / นงคราญ ยุทธแสน / 2540 /Full Text
Subject
พฤติกรรม
จักรยานยนต์ -- แง่จิตวิทยา
นักเรียน -- แพร่
360 เจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง / สกุณา บุญสูง / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ภาษาไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31