ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 ความละเอียดของอสมการอาดามาด์ / อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ / 2540 /Full Text
Subject
อสมการ
ฟังก์ชัน
322 ความวิตกกังวลและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ดูแลบุคคลติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ / นงนุช ปัญจธรรมเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลดอกคำใต้
โรคเอดส์ -- การดูแล -- พะเยา
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- พะเยา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- พะเยา
ความวิตกกังวล -- พะเยา
323 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสุกของผลมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย (Mangifera indica L. cv. Keaw Sawaey) กับขนาดของรูเจาะบนพลาสติกบางที่ใช้หีบห่อ / พรรณนิภา สีมาวงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การสุก
มะม่วง -- การบรรจุหีบห่อ
พลาสติก
324 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบครัวและความร่วมมือในการ รักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคของศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ / สุมาลี อมรินทร์แสงเพ็ญ / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public Health
325 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเอดส์กับความวิตกกังวลของพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เยาวภา เลิศชีวกานต์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ความวิตกกังวล
พยาบาล -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ในเด็ก -- เชียงใหม่
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
326 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลกำแพงเพชร / จตุรงค์ ประดิษฐ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- กำแพงเพชร -- สุขภาพ
ความเชื่อ
327 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและความร่วมมือของบิดามารดาในการปฏิบัติตามแผนการรักษาและดูแลผู้ป่วยเด็กตาเข / สุนทรี อุปพงศ์ / 2540 /Full Text
Subject
ตาเหล่
เด็ก -- การดูแล
บิดามารดา -- เชียงใหม่
ความเชื่อ
328 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร หมู่บ้านท่าแลง ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี / บุญตา กลิ่นมาลี / 2540 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
เอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรส
เลือด -- การตรวจ
เกษตรกร -- ท่ายาง (เพชรบุรี)
บ้านท่าแลง (เพชรบุรี)
329 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ / ปรียารัตน์ จิระพงษ์สุวรรณ / 2540 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
โสเภณี -- เชียงใหม่
330 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในการมองโลก ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / เยาวลักษณ์ กลิ่นหอม / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
จิตเภท -- เชียงใหม่
จิตเวชศาสตร์
ผู้ป่วยจิตเวช -- พฤติกรรม
จิตบำบัด -- เชียงใหม่
จิตผิดปกติ -- เชียงใหม่
331 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพื้นที่ใบและมุมใบของถั่วเหลืองลูกผสมชั่วที่ 3 กับผลผลิตของประชากรสืบเนื่องในชั่วที่ 5 / ขวัญชัย เขียวพุ่ม / 2540 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
ใบไม้
ถั่วเหลือง -- การปรับปรุงพันธุ์
332 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรศักดิ์ สุภารัตน์ / 2540 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
333 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการรับรู้กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดร้อยเอ็ด / นันทิยา โพธิสาร / 2540 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- ร้อยเอ็ด -- สุขภาพ
334 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้น้ำบ่อตื้นและการปนเปื้อนทางแบคทีเรียศึกษาเฉพาะ : ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / นวลทอง เมธาจารย์ / 2540 /Full Text
Subject
น้ำบาดาล -- แง่อนามัย -- แม่เมาะ (ลำปาง)
การใช้น้ำ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
แบคทีเรีย
335 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ / ศันทนี กันธิยะ / 2540 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อมกับเด็ก -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
336 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / ดาริกา ธารบัวสวรรค์ / 2540 /Full Text
Subject
ธาลัสซีเมีย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
337 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมและกระบวนการพัฒนาการของอ้อย / อ้อยทิน จันทร์เมือง / 2540 /Full Text
Subject
อ้อย -- พันธุ์
อัอย -- การปลูก
338 ความสามารถที่จะรองรับผู้มาใช้บริการของสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ / กนกวรรณ ชูทาน / 2540 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์ -- เชียงใหม่
พฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
339 ความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย / วิโรจน์ โชติปฏิเวชกุล / 2540 /Full Text
Subject
ยา -- ไทย -- การค้า
การทดแทนการนำเข้า
340 ความสามารถในการพยากรณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น กลุ่มธนาคารและเงินทุนและหลักทรัพย์ / สุธีรา ตั้งตระกูล / 2540 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
ธนาคารและการธนาคาร
ตลาดหลักทรัพย์
ราคา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31