ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 ความแตกต่างทางไอโซไซม์และการแสดงออกทางผลผลิตของข้าวไร่พื้นเมือง / ปณิตา จันทรประยูร / 2540 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- พันธุศาสตร์
ไอโซไซม์
302 ความประพฤติผิดปกติ ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ / วุฒิภาพ ภาพยนตร์ / 2540 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
นักเรียนมัธยมศึกษา -- บุรีรัมย์
303 ความผันแปรของผลการตรวจอุจจาระและการตรวจทางภูมิคุ้มกันเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิ Strongyloides stercoralis / สุเทพ ฟองศรี / 2540 /Full Text
Subject
พยาธิตัวกลม
อุจจาระ
การวินิจฉัยโรค
พยาธิ
304 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศ แบบมีสัญญาผูกพันในจังหวัดลำปาง / สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ / 2540 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ
เกษตรกร -- ลำปาง
เกษตรกร -- ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
305 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายบ้านจัดสรร กรณีศึกษา บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ / สถาพร ศรประสิทธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
การขาย
306 ความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการประกนสังคมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วรางคณา ขาวเธียร / 2540 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
307 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเภสัชกรในโรงพยาบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เอก น้ำเพชร / 2540 /Full Text
Subject
เภสัชกร -- เชียงใหม่
เภสัชกร -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
308 ความพึงพอใจในงานของพนักงานครูเทศบาลเมืองเชียงราย / ไชยมงคล ฟุ้งเฟื่อง / 2540 /Full Text
Subject
ครู -- ความพอใจในการทำงาน -- เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงราย
309 ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง / รำไพ แสงเมือง / 2540 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
ทุเรียน
เกษตรกร -- วังจันทร์ (ระยอง)
310 ความรู้ พฤติกรรมการป้องกันและความชุกของโรคขาดสารไอโอดีน ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ปรีชา วงศ์ทพย์ / ปรีชา วงศ์ทิพย์ / 2540 /Full Text
Subject
คอพอก -- การป้องกันและควบคุม
ไอโอดีน
ม้ง -- แม่วาง (เชียงใหม่)
บ้านขุนวาง (เชียงใหม่)
311 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผักพื้นบ้านของผู้บริโภคในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เยาวภา บุญญานุภาพ / 2540 /Full Text
Subject
ผัก
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
312 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในจังหวัดเชียงใหม่ / ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน / 2540 /Full Text
Subject
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
313 ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดลำพูน / ดารา เรือนเป็ง / 2540 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- ลำพูน -- การควบคุม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม -- ลำพูน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ลำพูน
314 ความรู้ทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติการเกษตรแบบผสมผสานในเชิงอนุรักษ์ ของเกษตรกร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / สุทธิศักดิ์ สินธุบุญ / 2540 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เกษตรกร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
315 ความรู้ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ทองสาย ศักดิ์วีระกุล / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- แบบเรียน
วัฒนธรรม
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
316 ความรู้และความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของพยาบาลวิชาชีพใน โรงพยาบาลลำปาง / คหวี ศรีสิทธิรักษ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
มลพิษ -- ลำปาง
พยาบาล -- ลำปาง
สิ่งแวดล้อม
317 ความรู้และความตั้งใจในการรักษากฎหมายสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง / วฤนธร ตั้งตฤษณกุล / 2540 /Full Text
Subject
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ตำรวจภูธร -- ลำปาง
318 ความรู้และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำปาง / วีระ ธีระวงศ์สกุล / 2540 /Full Text
Subject
พลังงานไฟฟ้า -- ลำปาง
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
319 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางอากาศของตำรวจจราจร ในพื้นที่การจราจรเมืองลำปางและเมืองเชียงใหม่ / สุธิดา พันธุ์พัฒน์ / 2540 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
ตำรวจจราจร -- ลำปาง
320 ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา พยาบาลบรมราชชนนี เขตภาคเหนือตอนบน / สุนีย์ สี่สุวรรณ / 2540 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31