ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช / ลัดดา ตันกันทะ / 2540 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
พยาบาล
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
Job satisfaction
Psychiatric nursing
282 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย / งามนิตย์ ราชกิจ / 2540 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงราย
โรงพยาบาลชุมชน
คนติดยาเสพติด -- เชียงราย
ความเชื่อ
283 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของวัยรุ่นที่ขับรถยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / กฤตยา พันธุ์วิไล / 2540 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- เชียงใหม่ -- สุขภาพ
อุบัติเหตุทางถนน
ความเชื่อ
284 ความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลบุตร อายุ 0-5 ปี เมื่อติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ของมารดาชาวเขาเผ่าม้ง ในหมู่บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย / ปรัศนี ศรีวิชัย / 2540 /Full Text
Subject
บุตร -- การดูแล -- ขุนตาล (เชียงราย)
ทารก -- การดูแล -- ขุนตาล (เชียงราย)
ระบบหายใจ -- โรค
โรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก
ม้ง -- ขุนตาล (เชียงราย)
หมู่บ้านพญาพิภักดิ์
Dissertations, Academic -- Public health
285 ความดีเด่นของลูกผสมถั่วเหลืองชั่วที่หนึ่งในการสร้างผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และโปรตีนในเมล็ด / ประโคม คงอยู่ / 2540 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
ถั่วเหลือง -- ผลผลิตต่อไร่
ถั่วเหลือง -- การปรับปรุงพันธุ์
286 ความตระหนักเกี่ยวกับความเป็นพิษของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / ประทีป ตระกูลสา / 2540 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
ผัก
เกษตรกร -- พิษณุโลก
287 ความตระหนักของเกษตรตำบลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / อัจฉภูมิ บัดติยา / 2540 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
288 ความตระหนักเรื่องผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของนักวิชาการ สาขาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ลำปาง / กุลชลี บุญทา / 2540 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ลำปาง -- อาจารย์ -- ทัศนคติ
อาจารย์ -- ทัศนคติ
สารเคมีทางเกษตร -- ลำปาง
สารเคมี -- แง่สิ่งแวดล้อม
มนุษย์ -- ผลกระทบจากสารเคมี
สิ่งแวดล้อม -- ผลกระทบจากสารเคมี
289 ความต้องการการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 48 ชั่วโมงแรกของมารดาครรภ์แรกที่ผ่าตัดคลอด ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
Dissertations, academic -- nursing
Infant, newborn
Infant care
Cesarean section
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดาและเด็ก
ทารกแรกเกิด -- การดูแล -- นครสวรรค์
ทารก -- การดูแล -- นครสวรรค์
290 ความต้องการการฝึกอบรมในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรตำบลในเขตจังหวัดน่าน / วรรณิดา จักรปิง / 2540 /Full Text
Subject
ไหม -- น่าน
เกษตรกร -- น่าน
291 ความต้องการของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ / ทวี สิงหราช / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
ครู -- เชียงใหม่
การนิเทศการศึกษา
292 ความต้องการของนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมในการมีส่วนร่วมงานปกครองนักเรียน / พูนชัย มหาวงศนันท์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วินัยในโรงเรียน
นักเรียน -- พะเยา -- วินัย
293 ความต้องการของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพา ตามี่ / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
กิจกรรมของนักเรียน
ผู้ปกครองกับเด็ก
294 ความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล / ธิติมา วทานียเวช / 2540 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการศึกษา
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล -- เชียงใหม่
การดูแลขั้นวิกฤต -- เชียงใหม่
เครือญาติ
การรับรู้
Dissertations, Academic -- Nursing
295 ความต้องการข้อมูลและการช่วยเหลือสนับสนุนของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนด / จุฑารัตน์ มีสุขโข / 2540 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
296 ความต้องการในการใช้สถานบริการออกกำลังกายของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / กรรณิการ์ โพธิมู / 2540 /Full Text
Subject
สถานกายบริหาร -- เชียงใหม่
กายบริหาร
297 ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพของสตรีผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย / สุทธิ โพธิพานิช / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
สตรี -- เชียงราย -- การฝึกอบรม
สตรี -- เชียงราย -- การจ้างงาน
สตรี -- เชียงราย
298 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กุมารเวชศาสตร์
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
299 ความต้องการสื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร / ธีระศักดิ์ ศรีวิชัย / 2540 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- พิจิตร
การสื่อสารทางการเกษตร -- พิจิตร
สื่อมวลชน
เกษตรกร -- พิจิตร
300 ความแตกต่างของโครงสร้างเมล็ดที่มีผลต่อความเสื่อมของพันธุกรรม ความต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง / แสงทิวา สุริยงค์ / 2540 /Full Text
Subject
ถั่วลิสง -- พันธุ์
พันธุกรรม
เชื้อรา
ถั่วลิสง -- การปรับปรุงพันธุ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31