ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางทักษะ กระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย / อารี มาลา / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
262 การออกแบบแบบฝึกทักษะการฟังอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ปิยานุช สอาดสุด / 2540 /Full Text
Subject
การฟัง
นักเรียนมัธยมศึกษา
263 การออกแบบรายวิชา สิ่งแวดล้อมรอบตัว สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / สืบศักดิ์ พรหมแย้ม / 2540 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เทิง (เชียงราย)
264 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องตำแหน่งและตรวจจับความผิดพร่องของสายเคเบิลโดยใช้วิธีคลื่นสะท้อน / พิจิตร ประทุมทิพย์ / 2540 /Full Text
Subject
ตัวตรวจจับ
สัญญาณสะท้อน
คลื่น
265 การออกแบบและสร้างเครือข่ายระบบควบคุมกระจายแบบเวลาจริง / สมภพ รอดอัมพร / 2540 /Full Text
Subject
การควบคุมอัตโนมัติ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
266 การออกแบบหน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อการสอนเป็นคณะและ การเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา / สายฝน ลี้รัตนาวลี / 2540 /Full Text
Subject
การสอนเป็นทีม
การสอนด้วยอุปกรณ์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
มลพิษทางน้ำ
แผนการสอน
267 ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกันดารสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / ปรีชา พันธุ์จำเริญ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
ครู -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
ขวัญในการทำงาน
กำลังใจ
268 ความขัดแย้งอันเกิดจากการจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐ : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่สาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สุวารี วงศ์กองแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางสังคม -- ลำพูน
การจัดการลุ่มน้ำ -- ลำพูน
อ่างเก็บน้ำ -- ลำพูน
การอนุรักษ์น้ำ -- ลำพูน
269 ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี / วัลลภา ครุฑแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
คุณภาพชีวิต
270 ความคาดหวังของครอบครัว และบทบาทของลูกสาวใน ชุมชนค้าประเวณี : กรณีศึกษา หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา / นิวัตร สุวรรณพัฒนา / 2540 /Full Text
Subject
ครอบครัว -- พะเยา
บุตรสาว -- พะเยา
271 ความคาดหวังในงานของนักศึกษาพยาบาลปีที่สี่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในเขตภาคเหนือ / พิไลวรรณ จันทรสุกรี / 2540 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
272 ความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ในการให้คำปรึกษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรคเอดส์ -- อุตรดิตถ์
การให้คำปรึกษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- Public health
273 ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์ / สุทธวรรณ คำน้อม / 2540 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- บุรีรัมย์
ความคิดสร้างสรรค์
274 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว = Farmers' opinion on the agricultural structure and production system adjustment project, Muang District, Sa Kaeo Province / ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง / 2540 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- สระแก้ว
เกษตรกร -- สระแก้ว -- ภาวะเศรษฐกิจ
การสื่อสารทางการเกษตร
เกษตรกรรม -- แง่จิตวิทยา -- สระแก้ว
275 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการใช้หญ้าแฝกเป็นแถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านป่ากล้วย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะพล ระเบ็ง / 2540 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์น้ำ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
หญ้าแฝก
เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
บ้านป่ากล้วย (เชียงใหม่)
276 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ในภาคเหนือต่อการส่งเสริมการตลาด ของผู้จัดจำหน่ายนมผงดัดแปลงสำหรับทารก / วิรัช เรืองแก้วสกุล / 2540 /Full Text
Subject
นมผง -- การตลาด
บุคลากรทางการแพทย์ -- ไทย(ภาคเหนือ)
277 ความคิดเห็นของสมาชิกในการดำเนินงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ / ทรงเกียรติ บุญถึง / 2540 /Full Text
Subject
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข -- พุทไธสง (บุรีรัมย์)
278 ความคิดเห็นของหญิงอาชีพพิเศษแอบแฝงต่อรูปแบบการให้สุขศึกษา เรื่องโรคเอดส์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มนูญ ใจเขื่อนแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
โสเภณี -- เชียงใหม่
สุขศึกษา
279 ความคิดเห็นของหัวหน้างานต่อการฝึกงานของนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ / อาทิตย์ ประสาทแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การฝึกอาชีพ -- เชียงใหม่
การศึกษาทางวิชาชีพ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- การฝึกอบรม
280 ความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพของเภสัชกรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ / สนั่น ไพบูลย์วัฒนกุล / 2540 /Full Text
Subject
เภสัชกร -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31