ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / จรัญ ไชยศักดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
242 การสร้างแบบวัดทัศนคติต่อรายวิชาโดยใช้คำคุณศัพท์คู่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / อารีลักษณ์ แข็งราช / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- คำคุณศัพท์
243 การสร้างแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / บุญศรี ตันอุด / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
แบบทดสอบ
พืช -- การขยายพันธุ์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
244 การสร้างแบบวัดผลภาคปฏิบัติวิชางานบ้าน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กัลยาณี สมใจดี / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
แบบทดสอบ
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- แบบทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
245 การสร้างแบบสังเกตการปฏิบัติวิชากรีฑา พ 203 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น / ดารา ปัญญาพฤกษ์ / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
การวัดทางจิตวิทยา
กรีฑา -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
246 การสร้างแบบสังเกตคุณธรรมด้านความใฝ่รู้ ความมีระเบียบวินัย ความอดทน และการตรงต่อเวลา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ปราณี ตั้งใจดี / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
การวัดทางจิตวิทยา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- วินัย -- แบบทดสอบ
การตรงต่อเวลา -- แบบทดสอบ
ขันติ -- แบบทดสอบ
247 การสร้างแบบสังเกตด้านความสนใจ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / พรทิพย์ ศิระวงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
การวัดทางจิตวิทยา
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
248 การสร้างแบบสังเกตวัดจิตพิสัยวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / เบญจวรรณ เจริญธรรม / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
การวัดทางจิตวิทยา
เคมี -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
249 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารภีพิทยาคม / สยามรัฐ คงทอง / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
250 การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวัดและประเมินผลการศึกษา / โกชัญ ทองคำ / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
251 การสร้างวิถีวิกฤตของผู้ป่วยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร / จันทนา ตาลาคุณ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสกลนคร
นิ่วกระเพาะปัสสาวะ -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- Nursing
Urinary calcalculi
252 การสอนการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิจารณ์ตามการวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์ / สุรพงษ์ ยิ้มละมัย / 2540 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
การวิจารณ์หนังสือ
สุนทรียศาสตร์
253 การสังเคราะห์ข้อค้นพบเกี่ยวกับเทคนิควิธีวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิจัยการศึกษา / ทองสุข ปิยะวงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
การศึกษา -- วิจัย
วิจัย
วิทยานิพนธ์
254 การสังเคราะห์เพรดนิโซโลนโดยใช้เซลล์แบคทีเรียตรึงในระบบของเหลวสองวัฎภาค / พัฒนา ศรีพลากิจ / 2540 /Full Text
Subject
เภสัชเคมี
ยา -- การวิเคราะห์
เพรดนิโซโลน
แบคทีเรีย
255 การสำรวจสภาพและความต้องการของท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่ สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / ชาญชัย พงษ์มณี / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง
โรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เทิง (เชียงราย) -- การบริหาร
ชุมชนกับโรงเรียน -- เทิง (เชียงราย)
256 การสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำไร่หมุนเวียนของชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง / ประเสริฐ ตระการศุภกร / 2540 /Full Text
Subject
การปลูกพืชหมุนเวียน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- แม่วาง (เชียงใหม่)
การทำไร่นา
กะเหรี่ยง -- แม่วาง (เชียงใหม่)
หมู่บ้าน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
257 การหาปริมาณเพนตะคลอโรฟีนอลในผลิตภัณฑ์หนังสัตว์โดยใช้ เทคนิคการสกัดแบบเร่งด้วยตัวทำละลายและโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง / ปริญญา มาสวัสดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
โครมาโตกราฟีย์
เพนตะคลอโรฟีนอล -- การวิเคราะห์
หนังสัตว์
ลิควิดโครมาโตกราฟี
258 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคติเนสโดยเชื้อ Streptomyces MK6-16 / พลับพลึง เทพวิทักษ์กิจ / 2540 /Full Text
Subject
ไคติเนส
เอนไซม์
259 การให้การศึกษาแก่ชุมชนชนบทของวัดพุทธศาสนาในกระแสการเปลี่ยนแปลง / นิสิต เวทโอสถ / 2540 /Full Text
Subject
พุทธศาสนากับการศึกษา -- ป่าซาง (ลำพูน)
วัดกับการศึกษา -- ป่าซาง (ลำพูน)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การศึกษาชุมชน -- ป่าซาง (ลำพูน)
การศึกษาชนบท -- ป่าซาง (ลำพูน)
บ้านพระบาท (ลำพูน)
260 การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงรายกับ แผนการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ / สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ / 2540 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงราย
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงราย
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
เอเชีย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31