ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การศึกษาวิเคราะห์วิธีระงับอธิกรณ์ตามพระวินัยปิฎก : ศึกษาตัวอย่างจากกรณีพระนิกร ธมฺมวาที / สมผล อิ่นคำ / 2540 /Full Text
Subject
ธมฺมวาที, ภิกขุ
พระวินัย
พระไตรปิฎก
222 การศึกษาสภาพการจัดเก็บมูลฝอยและแนวทางการจัดการที่เหมาะสม เทศบาลเมืองพิษณุโลก นพดล ลินไพศาลสมบูรณ์ / นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ / 2540 /Full Text
Subject
ขยะ -- พิษณุโลก
พนักงานเทศบาล -- พิษณุโลก
223 การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการสอนสิ่งแวดล้อม ศึกษาของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / วิโรจน์ อริยะเครือ / 2540 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ครู -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
224 การศึกษาสวัสดิการสำหรับพนักงานของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ / บรรจง หาญเจริญกิจ / 2540 /Full Text
Subject
สวัสดิการลูกจ้าง
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
225 การศึกษาอุปสงค์ต่อการบริการทางการแพทย์ในจังหวัดลำพูน / ประสิทธิ์ จันทกลาง / 2540 /Full Text
Subject
การแพทย์ -- แง่เศรษฐกิจ -- ลำพูน
การแพทย์กับสังคม -- ลำพูน
เศรษฐศาสตร์การแพทย์ -- ลำพูน
226 การศึกษาอุปสงค์ต่อสินเชื่อเพื่อการศึกษาและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ / รุ่งกาล เมธาทิพย์ / 2540 /Full Text
Subject
สินเชื่อการศึกษา
ธนาคารพาณิชย์
227 การส่งเสริมโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม / ปราการ ประภาศิริ / 2540 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เด็ก -- โภชนาการ -- โพนสวรรค์ (นครพนม)
Dissertation, Academic -- Public health
228 การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / บุญถอง โสภาวรรณดี / 2540 /Full Text
Subject
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
สินค้าออก
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
การควบคุมสินค้าขาออก
ลาว -- การค้า
229 การสนองตอบของกิจการสถานพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อนโยบายส่งเสริมการลงทุน เขต 3 / นิเวศน์ วัฒนโภคาสิน / 2540 /Full Text
Subject
การลงทุน -- นโยบายของรัฐ -- เชียงใหม่
การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน
นโยบายอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล
230 การสร้างเกณฑ์ประเมินงานวัดผลการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / ประชุมพร ชัยศรี / 2540 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การวัดผลทางการศึกษา
231 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 / วิยดา เหล่มตระกูล / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
เรียงความ -- แบบทดสอบ
232 การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การหารสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / เสาวลักษณ์ สุริยะ / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
233 การสร้างชุดฝึกความพร้อมการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชาวเขา ในระดับก่อนประถมศึกษา / สักการะ ทนันชัย / 2540 /Full Text
Subject
การอ่าน -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ชาวเขา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
234 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / จริยา เกษมราษฎร์ / 2540 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่สาย (เชียงราย)
235 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / แสงทอง สุภา / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
แบบทดสอบ
ไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
236 การสร้างแบบประเมินรายวิชาโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ขนิษฐา เพ็ญเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
การศึกษาขั้นมัธยม
237 การสร้างแบบฝึกทักษะการฟังจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ปิยฉัตร ศรีนาค / 2540 /Full Text
Subject
การฟัง -- แบบฝึกหัด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
238 การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อาภาภรณ์ วรพงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่
239 การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / อุไรวรรณ หาญวงค์ / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
แบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
240 การสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ตามเทคนิค เอ็ม อี คิว / ดุสิต แก้วหล้า / 2540 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
แบบทดสอบ
ฟิสิกส์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31