ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การวิเคราะห์ซอฟท์แวร์โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการรู้จำตัวอักษรและตัวเลข / สมรัฐ แถลงการณ์ / 2540 /Full Text
Subject
ปัญญาประดิษฐ์
การรู้จำเสียงพูด
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
182 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนการลงทุนผลิตตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ / สุโรจน์ นิมมลรัตน์ / 2540 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
การลงทุน -- เชียงใหม่
การลงทุน -- ลำพูน
โทรศัพท์
183 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของระบบบริการจ่ายเงินผ่านเครื่องอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ไทย / ดำริ ลิ้มมหาคุณ / 2540 /Full Text
Subject
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ -- การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย
184 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน แฟรนไชส์ร้านคอนวีเนียนสโตร์ / ทรงศิริ เตชะบุญ / 2540 /Full Text
Subject
ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น
แฟรนไชส์
ต้นทุนและประสิทธิผล
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- เชียงใหม่
แฟรนไชส์ -- เชียงใหม่
การลงทุน -- เชียงใหม่
185 การวิเคราะห์ต้นทุนในการส่งต่อผู่ป่วยของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพังงา / เมทินี เพชรจู / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน -- พังงา
ผู้ป่วย
186 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปัญญา พิเชียรสุนทร / 2540 /Full Text
Subject
การลงทุน
รถยนต์ -- แม่ฮ่องสอน
ต้นทุนและประสิทธิผล
187 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการออก หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นกู้ควบวอร์แรนท์ และหุ้นกู้แปลงสภาพ / ณรงค์ศักดิ์ วงศ์สิทธิกร / 2540 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
188 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ยุพิน ธิฉลาด / 2540 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- แบบเรียน
จริยธรรม
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
189 การวิเคราะห์เนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมใช้โปรแกรมออเธอร์แวร์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ / สัญญา วิพลชัย / 2540 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออเธอร์แวร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ครู -- เชียงใหม่
190 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าพรีเมี่ยมและค่าชดเชยความเสี่ยงในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า / พิเชษฐ์ พรหมผุย / 2540 /Full Text
Subject
เงินตราต่างประเทศ
ปริวรรตเงินตรา
ดอกเบี้ย
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
191 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการให้แรงจูงใจของภาครัฐสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ / วีระชาติ วุฒิประสิทธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
การลงทุน
การอนุรักษ์พลังงาน -- นโยบายของรัฐ
192 การวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครในวรรณคดีมรดกตามทฤษฎีจิตวิทยา / กุลวัชรีย์ ธีระกุล / 2540 /Full Text
Subject
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี
ตัวละครและลักษณะนิสัย
วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณคดี -- ประวัติและวิจารณ์
193 การวิเคราะห์พลังงานความร้อนในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง / วงกต วงศ์อภัย / 2540 /Full Text
Subject
ความร้อน
โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง -- การใช้พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน
หม้อน้ำ
194 การวิเคราะห์พันธุกรรมของพืชกลุ่มกระเจียวโดยเทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA / อุไรวรรณ อรัญวาสน์ / 2540 /Full Text
Subject
กระเจียว
พันธุกรรม -- การวิเคราะห์
ดีเอ็นเอ
195 การวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดที่ปรากฏในบทอ่านในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / นงค์คราญ อุโฆษกิจ / 2540 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดและการคิด
196 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / สุรเดช กิจเครือ / 2540 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครู -- เชียงใหม่
197 การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / ประภัสสร นันตาสาย / 2540 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- แบบเรียน
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
198 การวิเคราะห์หาปริมาณโทลเปอริโซน ไฮโดรคลอไรด์ในตำรับยา เตรียมโดยวิธีโครมาโทกราฟีผิวบางแบบสมรรถนะสูง / นิตยา แซ่ลี้ / 2540 /Full Text
Subject
ยาเตรียม -- การวิเคราะห์
เปอริโซนไฮโดรคลอไรด์
ทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี
เภสัชเคมี
199 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันปูเลย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / สุรางค์ ประเทศ / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงคำ (พะเยา)
พฤติกรรมการเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- พฤติกรรม
วิจัยปฏิบัติการ
200 การศึกษาการสั่นสะเทือนแบบอิสระของอาคารต่ำสาธารณะ / ยิ่งยง ลิคะสิริ / 2540 /Full Text
Subject
การสั่นสะเทือน
อาคารสาธารณะ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31