ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การเรียกร้องทางการเมืองต่อรัฐบาลนายชวน หลีกภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีการอดอาหารประท้วงของเรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร / เฉลิมวุฒิ แก่นเวียงรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
ฉลาด วรฉัตร, 2486-
ความขัดแย้งทางการเมือง
ประชาธิปไตย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2535
162 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ / เบ็ญจวรรณ ไชยยันต์ / 2539 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน -- เชียงใหม่
หุ้นและการเล่นหุ้น
หลักทรัพย์
163 การลดความวิตกกังวลของผู้เรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมที่เน้นจิตพิสัย / บุษบา สุวรรณโสภณ / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การพูด
ความวิตกกังวล
164 การลดไนโตรเจนโดยบ่อเติมอากาศที่เติมอากาศเป็นจังหวะ / เฉลียว ลีสง่า / 2539 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
ไนโตรเจน
165 การลุกฮือของประชาชนในการต่อต้านการครอบงำทางการเมืองของทหาร : กรณีเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 / สมบูรณ์ ดุลยกาญจน์ / 2539 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางการเมือง
พฤษภาทมิฬ
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2535
166 การวางแผนการทดลองแบบวงกลม / วิวรรณ ปราชญ์นิวัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
คณิตศาสตร์สถิติ
การวางแผนการทดลอง
167 การวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / วิบูลย์ ตรีถัน / 2539 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ป่าซาง (ลำพูน)
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ป่าซาง (ลำพูน)
การพัฒนาชนบท -- การวางแผน -- ป่าซาง (ลำพูน)
การพัฒนาชุมชน -- การวางแผน -- ป่าซาง (ลำพูน)
กลุ่มกิจกรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ป่าซาง (ลำพูน)
168 การวางแผนปฏิบัติการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / จำลอง นนท์พละ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย -- การวางแผน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
169 การวิเคราะห์การจัดทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของท้องถิ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง / วรัญญู เรือนคำ / 2539 /Full Text
Subject
โครงงานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
170 การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำทางการเมืองของนายควง อภัยวงศ์ / อภิชาติ พืชพันธ์ / 2539 /Full Text
Subject
ควง อภัยวงศ์, 2445-2511
ผู้นำทางการเมือง
171 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / เดชวิทย์ นิลวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
การสื่อสาร
การประเมินความเสี่ยง
172 การวิเคราะห์โครงสะพานแบบแพรตต์ให้มีน้ำหนักน้อยที่สุด / ชูวิทย์ มั่งมี / 2539 /Full Text
Subject
สะพาน
การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
173 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับสินเชื่อและการฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิรินวล สุระ / 2539 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
174 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการทางการเงิน สำหรับการค้าระหว่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ = An Economic analysis of financial services for foreign trade in Chiang Mai Province / พรรณปพร ทามณีวัน / 2539 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
การค้าระหว่างประเทศ
175 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโรงโม่หิน / ดุสิต เต็งไตรรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ต้นทุนและประสิทธิผล
โรงโม่หิน -- ลำพูน
176 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้บริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย / วีรวรรณ สีละพัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
Revenue -- Analysis
Traditional medicine
บริการทางการแพทย์ -- ต้นทุนการผลิต
แพทย์แผนโบราณ
โรงพยาบาล -- เชียงราย
177 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / กาญจนา งานสุจริต / 2539 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
178 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มสื่อสาร / กำชัย แก้วร่วมวงค์ / 2539 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
การลงทุน
179 การวิเคราะห์พลังงานในโรงงานเบียร์ลาว / แสงราตรี กิถาวร / 2539 /Full Text
Subject
หม้อไอน้ำ
โรงงานเบียร์ -- ลาว -- การใช้พลังงาน
180 การวิเคราะห์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ / ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ / 2539 /Full Text
Subject
ตรีโกณมิติ
ฟังก์ชัน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28