ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การพัฒนาและการใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / พัทยา หาญเมืองใจ / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
142 การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมและสังกะสี / เฉลิมพร ทองพูน / 2539 /Full Text
Subject
โครเมียม -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
143 การพัฒนาหน่วยการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น / ดรุณี ศรีตระกูล / 2539 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
144 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง หัตถกรรมในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / หัทยา เจียมศักดิ์ / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษา -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
หัตถกรรม -- หางดง (เชียงใหม่)
145 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ป่าชุมชน บ้านตลาดขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / สันติ พัฒนาศักดิ์ / 2539 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ป่าชุมชน
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
146 การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น / อรอนงค์ ธรรมกุล / 2539 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาชุมชน -- น่าน
147 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของสภาตำบล : กรณีศึกษาสภาตำบลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จีระพัฒน์ หอมสุวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สภาตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ฮ่องสอน
148 การมีส่วนร่วมในการเกษตรบนที่สูงของสตรีเผ่าม้ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์พันธ์ พนาสันติกุล / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรที่สูง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สตรีในเกษตรกรรม -- เชียงใหม่
ม้ง -- แม่ริม (เชียงใหม่)
149 การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงอิสระจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ / 2539 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ -- การเลี้ยง
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ลำพูน
150 การยอมรับและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน / สรรสนีย์ ใจกล้า / 2539 /Full Text
Subject
อนามัยโรงเรียน -- พะเยา
สาธารณสุข
ผู้นำ
เยาวชน -- พะเยา
151 การแยกและการคัดเลือกเชื้อราที่ผลิตไคติเนส / มยุรา ศุภลักษณากร / 2539 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ไคติเนส
152 การแยกและการหาลักษณะเฉพาะของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแคลดโดสปอเรียม แคลดโดสปอริโอเดส ในผิวของมะม่วงแก้ว / วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล / 2539 /Full Text
Subject
เชื้อรา
มะม่วง
สารต้านเชื้อรา
153 การแยกสารต้านเชื้อราในผิวมะม่วง / ทวีสิน กล่อมเกล้า / 2539 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
โครมาโตกราฟีย์
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
สารต้านเชื้อรา
154 การรวมกลุ่มสตรีในชนบท : กรณีศึกษากลุ่มสตรีบ้านศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ผ่องผิว หิรัญรังสิต / 2539 /Full Text
Subject
สตรีชนบท -- สารภี (เชียงใหม่)
บ้านศรีดอนมูล (เชียงใหม่)
155 การรวมตัวของประชาชนเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของตนเองในชุมชนชนบท / นภาพร มูลมั่ง / 2539 /Full Text
Subject
สุขภาพ
อนามัย
ชาวชนบท -- สารภี (เชียงใหม่)
156 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์ของคนงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ / โกศล บุญยวง / 2539 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
กรรมกร -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง
กรรมกร -- บริการสารสนเทศ
157 การรับรู้ความไม่แน่นอนในการเจ็บป่วยและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท / ประหยัด ประภาพรหม / 2539 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา)
158 การรับรู้บทบาทของครูอนามัยโรงเรียนในงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงค์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Role
School health services
ครู -- เชียงใหม่
อนามัยโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
159 การรีเอ็นจีเนียริ่งของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ฝ่ายภัตตาคารและโภชนาการภายในประเทศ / ปราศรัย สุวัตถี / 2539 /Full Text
Subject
บริษัทการบินไทย. ฝ่ายภัตตาคารและโภชนาการภายในประเทศ
การรื้อปรับระบบ
การจัดการองค์การ
160 การรู้จำอักษรไทยโดยใช้วิธีการติดตามลายเส้น / กฤษดา ยิ่งขยัน / 2539 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ภาษาไทย -- ตัวอักษร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28