ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง / อภินพ ธนะสาร / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมทางเลือก -- พร้าว (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ชีวิตชนบท
122 การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในชุมชนชนบท / วนิดา แดนโพธิ์ / 2539 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมในครอบครัว -- แพร่
อุตสาหกรรมพื้นบ้าน -- แพร่
แพร่ -- การผลิต
บ้านร่องฟอง (แพร่)
123 การแปลงเมทริกซ์ของปริภูมิลำดับในพีชคณิตบานาค / สมบูรณ์ พานิชศิริ / 2539 /Full Text
Subject
แมตริกซ์
พีชคณิต
ปริภูมิลำดับ
124 การฝังใจของลูกไก่ต่อโมเดลที่เคลื่อนที่ / อำพร กาวินเครือ / 2539 /Full Text
Subject
ไก่ -- พฤติกรรม
125 การพยากรณ์ทางสถิติโดยวิธีการกรองแบบปรับได้ / ศถิรวรรณ สมบัติ / 2539 /Full Text
Subject
พยากรณ์ศาสตร์
คณิตศาสตร์
126 การพัฒนากระบวนการสอนข่าว เหตุการณ์และวันสำคัญสำหรับนักเรียนชาวเขา / อรสินี นาตา / 2539 /Full Text
Subject
ข่าว -- การศึกษาและการสอน
ชาวเขา -- เชียงใหม่
วันสำคัญ
127 การพัฒนาการพยาบาลเป็นทีมในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / วิไล อำมาตย์มณี / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Nursing team
พยาบาล -- เชียงราย
การพยาบาลเป็นทีม
128 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของวิลเลียมส์ / ประสพพร มโนวงค์ / 2539 /Full Text
Subject
ความคิดสร้างสรรค์
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ตาก
129 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง / ดวงคิด วงศ์ภักดิ์ / 2539 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
130 การพัฒนาตนเองด้วยทางสายกลาง / วรรณดี หนูหลง / 2539 /Full Text
Subject
ทางสายกลาง (พุทธศาสนา)
พุทธศาสนา
มรรค 8
131 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สุทธิรัตน์ คงไทย / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- บุรีรัมย์
132 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมมังสวิรัติ / สุทัศน์ สุระวัง / 2539 /Full Text
Subject
อาหารมังสวิรัติ
แหนม
มังสวิรัติ
133 การพัฒนาแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง ยาเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ทัศนาพร นันทวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ยาเสพติด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
134 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต / วรวรรณ ทองสง / 2539 /Full Text
Subject
สายหยุด นิยมวิภาต, 2472
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
การพยาบาล
ผู้นำ
พยาบาล -- ชีวประวัติ
135 การพัฒนาระบบจัดการมัลติทาสก์สำหรับดอสโดยวิธีการโพลลิ่ง / ธรรมนูญ เพลิดเพลิน / 2539 /Full Text
Subject
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
เอ็มเอส-ดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
136 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณสังกะสีในสารละลายในกระบวนการถลุงสังกะสี / กัญญา ตระการรัตติ / 2539 /Full Text
Subject
สังกะสี -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
137 การพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา / สว่าง ท้าวอาจ / 2539 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- น่าน
138 การพัฒนารูปแบบการจัดตารางสอนโดยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค / มงคล ธุระ / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ
ตารางสอน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิค
139 การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จักรภพ วิชัยพันธ์ / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
140 การพัฒนารูปแบบการให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส์แก่คนงานก่อสร้าง / ศิรินทร์ วรรณรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
กรรมกร -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28