ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การประหยัดจากขนาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วิเชียร เชิดชูตระกูลทอง / 2539 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประหยัดจากขนาด
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่อาศัย
102 การปรับตัวของชาวนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ศึกษากรณี : การประกอบอาชีพนอกไร่นากับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ / เดโช ไชยทัพ / 2539 /Full Text
Subject
ชาวนา -- เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
103 การปรับตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร / ฐิติมาน แก้วขาว / 2539 /Full Text
Subject
การปรับตัว
การปรับตัว (จิตวิทยา)
ผู้สูงอายุ -- กำแพงเพชร
Disseations, academic -- Public health
104 การปรับตัวของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังกลับภูมิลำเนาในชุมชนชนบทภาคเหนือ / บุษบง จันทเลิศ / 2539 /Full Text
Subject
โสเภณี -- ไทย (ภาคเหนือ)
การปรับตัว
ชาวชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
105 การปรับแผนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาวิทยาศาสตร์กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พิมพร วัฒนานนท์ / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
106 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
บุคลากรโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
107 การปันส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย / 2539 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
108 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากข้อความที่ปรับระดับภาษาและข้อความที่เพิ่มเติมรายละเอียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / กนกวรรณ คาเดท / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
109 การเปรียบเทียบค่าสถิตจากวิธีการสุ่มแบบง่ายและแบบเมตริกซ์เชิงพหุคูณ โดยคำนึงถึงลักษณะการแจกแจงความยากของประชากรข้อสอบ ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล / อรวรรณ บุญพละ / 2539 /Full Text
Subject
ข้อสอบ
วิธีมอนติคาร์โล
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
แมตริกซ์
110 การเปรียบเทียบผลการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีประเมินตนเองในรูปมาตราส่วนประมาณค่ากับการใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ / วิทูร หงษ์ใจสี / 2539 /Full Text
Subject
วิจัย
การศึกษา -- วิจัย
แบบทดสอบ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
111 การเปรียบเทียบผลของการสอนเขียนย่อเรื่องกับการสอนให้นักเรียนตั้งคำถามเอง ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียนย่อเรื่องภาษาอังกฤษ / จิตรา ชัยอมฤต / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
112 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตของหัตถกรรมพื้นบ้าน / บรรชร กล้าหาญ / 2539 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สันกำแพง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
บ้านบ่อสร้าง (เชียงใหม่)
113 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการรับรู้และการจัดการกับข่าวสารข้อมูลของประชาชนในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท / วิภาดา เจริญลาภ / 2539 /Full Text
Subject
การสื่อสารในการพัฒนาชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่)
การรับรู้
จิตวิทยาการสื่อสาร
การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา -- สันทราย (เชียงใหม่)
บ้านทุ่งข้าวตอก (เชียงใหม่)
114 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรทางเลือกของเกษตรกรในชนบท / เพ็ญสุดา สอนบุญ / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- วังชิ้น (แพร่)
การพัฒนาการเกษตร -- วังชิ้น (แพร่)
นโยบายการเกษตร -- วังชิ้น (แพร่)
การพัฒนาชนบท -- วังชิ้น (แพร่)
บ้านเด่น (เชียงใหม่)
115 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในระบบเกษตรกรรมทางเลือก / พุทธชาด ปานเม่น / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แม่ใจ (พะเยา)
การพัฒนาการเกษตร -- แม่ใจ (พะเยา)
นโยบายการเกษตร -- แม่ใจ (พะเยา)
การพัฒนาชุมชน -- แม่ใจ (พะเยา)
นโยบายวัฒนธรรม -- แม่ใจ (พะเยา)
วัฒนธรรม -- แม่ใจ (พะเยา)
116 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของพระในชุมชน / วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง / 2539 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- เชียงใหม่
พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
117 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน ในยอดลำไยพันธุ์ดอ ก่อนการออกดอก / นพพร บุญปลอด / 2539 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์
จิบเบอเรลลิน
118 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินในช่วงก่อนการออกดอกของยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย / ดรุณี นาพรหม / 2539 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์
119 การเปลี่ยนแปลงรงควัตถุในผลมะม่วงและลิ้นจี่ในช่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว / อัญชุลี ยินดี / 2539 /Full Text
Subject
รงควัตถุ
มะม่วง -- การเก็บเกี่ยว
ลิ้นจี่ -- การเก็บเกี่ยว
120 การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาบ้านกิ่วโป่ง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมทางเลือก -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28