ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การบริหารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ / อภิญญา อนุกูล / 2539 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
การจัดการองค์การ
82 การบริหารสินเชื่อเพื่อการเกษตร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงใหม่ / ธงชัย อมฤตธรรม / 2539 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่
สินเชื่อเกษตร
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
83 การบันทึกแบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นงพันธุ์ เทพดลไชย / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่ -- การรับและการจำหน่ายผู้ป่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
84 การบำบัดตะกอนโดยการย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจนร่วมกับการใช้เมมเบรน / กิตติ จุติวิโรจน์ / 2539 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
85 การบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลสุกรโดยใช้สาหร่าย Chlorella sp. และ Spirulina sp. / ธำรงค์ ปรุงเกียรติ / 2539 /Full Text
Subject
สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
น้ำเสีย -- การบำบัด
ก๊าซชีวภาพ
มูลสุกร
สาหร่าย
86 การปฏิบัติการใช้น้ำยาทำลายเชื้อในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดระยอง / อุไรวรรณ หิรัญโรจน์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การทำลายเชื้อ
เวชภัณฑ์
บุคลากรโรงพยาบาล -- ระยอง
โรงพยาบาลชุมชน -- ระยอง
โรงพยาบาล -- ระนอง
87 การปฏิบัติของเกษตรกรในการปลูกสับปะรดตามคำแนะนำของโรงงานอุตสาหกรรมกับคุณภาพของผลผลิต ในตำบลบ้านเสด็จ จังหวัดลำปาง / ศิริลักษณ์ ใจขาว / 2539 /Full Text
Subject
สับปะรด
เกษตรกร -- ลำปาง
88 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอในจังหวัดเชียงราย / ปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ / 2539 /Full Text
Subject
คุรุสภา
ครู
89 การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษาในเขตการศึกษา 8 / พิสิษฐ์ เดชวงศ์ญา / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
90 การประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ / สุรเกียรติ ยอดวิเศษ / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
อาชีพอิสระ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
91 การประเมินการจัดการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ จังหวัดลำพูน / สุรชัย ขยัน / 2539 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- การศึกษา -- ลำพูน
สงฆ์ -- การศึกษา -- การบริหาร
92 การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ / นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล / 2539 /Full Text
Subject
การทำไร้เชื้อ
การทำลายเชื้อ
เวชภัณฑ์
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การนึ่ง
Dissertations, Academic -- Nursing
93 การประเมินกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เรืองศิริ ประสพโชคชัย / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เนตรนารี
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
94 การประเมินความจำเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : ศึกษากรณีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / เสกสิทธิ คูณศรี / 2539 /Full Text
Subject
แรงงาน -- แม่สอด (ตาก)
คนต่างด้าว -- แม่สอด (ตาก)
95 การประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา / เมตตา รัตนบุรี / 2539 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ครู -- การฝึกอบรม
96 การประเมินโครงการปลูกสร้างสวนป่าทดแทนในจังหวัดเชียงราย / สมชาติ มัทธุจัด / 2539 /Full Text
Subject
การปลูกป่า -- เชียงราย
การปลูกสวนพืชป่า -- เชียงราย
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงราย
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงราย
97 การประเมินผลโครงการบริการผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลลำปาง / ศนิชา เศรษฐ์ชัยยันต์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล -- ลำปาง
ประกันสังคม -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
98 การประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ / ธีรศักดิ์ วรรณวิจิตร / 2539 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง
99 การประเมินราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ ทัศนัย วนรัตน์วิจตร / ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร / 2539 /Full Text
Subject
การรับประกัน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
100 การประสานงานด้านวัฒนธรรมของศึกษาธิการอำเภอตามความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอในจังหวัดเชียงราย / ทองกร แกล้วกล้า / 2539 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
นโยบายวัฒนธรรม -- เชียงราย
ส่วนราชการ -- เชียงราย
การประสานงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28