ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) / สุนทรี กัลชาญพิเศษ / 2539 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
หลักทรัพย์
62 การติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อรทัย ไชยถา / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
ศัลยกรรมกระดูก -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
63 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต / วิไลลักษณ์ วงศ์จุลชาติ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
Dissertations, academic -- nursing
อุบัติเหตุทางถนน -- ภูเก็ต
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ภูเก็ต
64 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ / พัชรีวรรณ กิจมี / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
การทำงาน
65 การเตรียมครูและสภาพการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ / สายใจ โอสถิกานนท์ / 2539 /Full Text
Subject
ครู
การสอน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่วงก์ (นครสวรรค์)
66 การเตรียมผงแบเรียมติตาเนตที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีซอล-เจล / พิทักษ์ อยู่มี / 2539 /Full Text
Subject
แบเรียมไททาเนต -- การวิเคราะห์
67 การทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ยของสองประชากรโดยวิธีเบย์เซียน / อนันต์ เดชพรม / 2539 /Full Text
Subject
การทดสอบสมมติฐาน
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
68 การทำโปรติเอสจาก Thermus S2 ให้บริสุทธิ์และการหาลักษณะเฉพาะ / วิภาภัทร กลัดวัง / 2539 /Full Text
Subject
โปรติเอส
แบคทีเรีย
น้ำพุธรรมชาติ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
69 การทำไลเปสจากเทอร์โมไฟล์ TLS 63 ให้บริสุทธิ์และการหาลักษณะเฉพาะ / พรทิพพา อังคนุรักษ์พันธุ์ / 2539 /Full Text
Subject
ไลเปส
แบคทีเรีย
70 การทำเอนไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส จากยุงก้นปล่อง Anopheles dirus B ให้บริสุทธิ์และการหาลักษณะเฉพาะทางจลนศาสตร์ ศรัญยู คำเมือง / ศรัณยู คำเมือง / 2539 /Full Text
Subject
เอนไซม์
ยุง
โครมาโตกราฟีย์
71 การธำรงเอกลักษณ์ของชนกลุ่มน้อย : กรณีศึกษาของคนไทยอีสานในภาคเหนือของประเทศไทย / ศุภกิจ เทพบัณฑิต / 2539 /Full Text
Subject
ชนกลุ่มน้อย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชาวไทยอีสาน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
72 การนำเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา ไปใช้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญไชย ไชยวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- มาตรฐาน
73 การนำผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ / สุมิตรา เวฬุวนารักษ์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์
พยาบาล
การพยาบาล -- วิจัย
Dissertations, academic -- nursing
74 การบ่งบอกสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำสี่สิบสายพันธุ์ด้วยไอโซไซม์ เจล อิเล็กไตรโฟรีซิส / สุลักษณ์ พุทธรักษ์ / 2539 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ไอโซไซม์
ข้าว -- ไทย (ภาคเหนือ)
75 การบริการคู่สายเช่าขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในจังหวัดลำปาง / ศิริกุล สุขสำราญ / 2539 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ -- ลำปาง
76 การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / ชื่นจิต ชินวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
การบริหารความเสี่ยง
เงินตราต่างประเทศ
เงินสำรองระหว่างประเทศ
77 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2534-2537 / พิชิต ไชยเขียว / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
78 การบริหารจัดการการให้คำปรึกษาทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ / บุญสวย ต่อชีพ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
การให้คำปรึกษา
สุขภาพ
Dissertations, Academic -- Nursing
79 การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / วิโรจน์ นามบุรี / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การวางแผนการศึกษา
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
80 การบริหารเวลาของผู้บริหาร / พิสิฐ กัยวิกัยโกศล / 2539 /Full Text
Subject
การบริหารเวลา
นักบริหาร -- การบริหารเวลา
นักธุรกิจ -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28